Västeråsen

Myrviken

Sex tomter i västra Jämtland

Sex tomter i västra Jämtland, ca 30 km från Gräftåvallens alpina skidområde i Oviksfjällen. 5 km till Storsjön. Totalpris 140.000:-. Objektnr 27035.

Fakta

27035
140 000 SEK

Visningar

Fastigheten kan beses när som helst.

Typ

Tomten Berg Ovikens-Västeråsen 1:24, 1:25, 1:26, 1:27, 1:28, 1:29 och 1:30, Byggnadstomt.

Tomt

Areal: Försäljningsobjektet består av sex avstyckade byggnadstomter + grönyta. Området består totalt av nio obebyggda byggnadstomter samt en 17 053 kvm stor intilliggande fastighet (1:28) som är avsedd som grönyta och där avloppsinfiltration skall göras. Storleken på tomterna är: 1:24 - 2585 kvm, 1:25 - 2001 kvm, 1:26 - 2932 kvm, 1:27 - 2523 kvm, 1:29 - 1616 kvm samt 1:30 - 1956 kvm. Marken, som är relativt plan, är bevuxen med ungskog och är lättbebyggd. Enskild grusad väg går förbi området. Denna väg sköts av en vägförening och plogning sker vintertid eftersom flera familjer bor permanent i området.

Servitut, planbestämmelser m m

Gemensamhetsanläggning: Berg Ovikens-Västeråsen GA:4 Avtalsservitut Kraftledning(3 st)

Inskrivna servitut/Övr gravationer: Avtalsservitut Kraftledning, Avtalsservitut Kraftledning, Avtalsservitut Kraftledning, Nyttjanderätt Område, Nyttjanderätt Område

Övrigt

Läge: Relativt enskilt läge i varierat landskap gränsande till skyddande skog samt med öppet odlingslandskap och flera bondbyar i närområdet. I omgivningarna finns milsvida skogs- och strövmarker med fina möjligheter till jakt samt bär- och svampplockning. Fiske i såväl rinnande vattendrag som i sjöar. Avstånd till fjällen vid Gräftåvallens skidåkningssystem med liftar etc. är ca 3 mil. Närmaste samhälle med service är Myrviken, avstånd ca 2 km, där bl.a. livsmedelsaffär, bensinstation och hälsocentral finns. Från Myrviken går linjebuss till bl.a. Östersund och till Svenstavik. Till Åre är avståndet ca 8 mil och till Storsjön ca 5 km.

Skoterled: Nära fastigheterna går skoterled som är ansluten till det omfattande skoterledsystem som finns för hela Jämtland och som delvis går i fjällen och ända ner till Dalarna.

Gemensamhetsanläggning: Mark finns avsatt för byggande av gemensam väg inne i området och plats för VA-ledningar. Tanken är att bilda en gemensamhetsförening för administration av dessa anläggningar samt även för handhavande av grönområdet. Plats finnes även för uppförande av gemensam sopbod.

Bygglov: Förutsättning för överlåtelsen är att köparen, om denne så önskar, erhåller bygglov för uppförande av fritidshus på tomterna.

Taxeringsvärde 2006: Samtliga tomter är taxerade med typkod 211 såsom tomtmark för fritidshus. Grönområdet (1:2) har ej åsatts taxeringsvärde men har typkod 498 såsom gatu- eller parkmark. Taxeringsvärdena på tomterna varierar från kr 16.000:- till kr 36.000:-.

Inteckningslån: Samtliga fastigheter är obelånade. Inga penninginteckningar finns registrerade.

Servitut mm.: Finnes för kraftledningar och nyttjanderätt finns för områden berörande fastigheterna 1:24 - 1:28.

Elanslutning: Preliminärt besked har lämnats från Jämtkraft att en sammanlagt anslutningsavgift för dessa 9 tomter är ca kr 200.000:-.

Tillträde: Kan ske snarast om köparen så önskar.

Objektnummer: 27035.

Karta

Vägbeskrivning

Tag av från vägen i Myrvikens samhälle och åk västerut mot Gräftåvallen. Efter ca 800 m tag höger mot Österåsen. Fortsätt denna väg 4 km genom Österåsens by. Tomterna ligger strax efter byn på vägens vänstra sida. Området är bevuxet med ungskog och slutar där åkermarken börjar. Se våra till salu-skyltar.

Fakta

27035
140 000 SEK

Mäklare

Justus Wahlström
Justus Wahlström
Mäklare & auktionsropare

Kontakt