Brygghusvägen 25

Garpenberg

Industri- och kulturfastigheten Garhyttan

Fem industribyggnader söder om den lilla sjön Herrgårdsdammen vid Garpenbergs slott ca 3 km söder om Garpenberg. Ca 16 km till Hedemora. Obj.nr 42126

Fakta

42126
2 800 000 SEK
2 800 000 SEK
18 859 kvm
1 177 kvm
61 400 kr/år

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Hedemora Garpenbergs Gård 2:68, Bostadsfastighet.

Driftkostnad

Total driftkostnad
61 400 kr/år varav:
Uppvärming:
35 000 kr
Försäkring:
14 400 kr
Vatten/avlopp:
12 000 kr

Byggnader

Byggnad 1: Maskinhall/verkstad

Maskinhall/verkstad uppförd på 1980-talet med kontors- och personaldel. Lokal med travers 4 ton. Högbyggd verkstadsdel med två nya nya vikportar mot vägen och en lågbyggd del med med portöppning mot baksidan. I den lågbyggda delen finns även kontor och personalutrymmen med wc och dusch samt ett manöverrum med två 750 liters ackumulatortankar anslutna till värmeledningssystemet. I den högbyggda delen finns ett mindre rum med entré via en gångdörr invid verkstaden samt ett litet viltslakteri som nyttjas av jaktlaget på orten. Stomme delvis i stål och delvis med träreglar. Korrugerad plåt på väggar ut- och invändigt samt på taket. Grundläggning med hel betongplatta på mark. Även panncentralen är sammanbyggd på västra sidan. Byggnadsarea totalt ca 400 kvm inkl. panncentral.

Byggnad 2: Maskinhall/Verkstad

Maskinhall/verkstad med isolerad stomme i regelvirke uppförd år 2009. Grundläggning med hel betongplatta på mark + uppdragen betongsockel på väggar. Väggar i övrigt och utvändigt tak med korrugerad plåt. Nya höga vikportar på gaveln. Byggnadesarea ca 200 kvm. Värme med fläktluftvärmare Areotemp. Golvbrunn med oljeavskiljare.

Byggnad nr 3: Ekonomibyggnad

Äldre renoverad ekonomibyggnad, tidigare loge. Nu ombyggd med en maskinhallsdel och en lägre förrådsdel. Isolerad stomme i trä. Utvändigt stående röd träpanel. Tak belagt delvis med korrugerad plåt och delvis omlagt med tegelfärgade betongpannor. Grundläggning med hel betongplatta på mark. Byggnadsarea ca 200 kvm. Ny 3,3 m hög vikport + gångdörr på ena gaveln. Låg motordriven takskjutport och gångdörrar till förrådsdelen där även en takmonterad el. värmefläkt finns.

Byggnad 4: Förråd

Förråd med normal takhöjd. Ihopbyggd med byggnad nr 3. Krafortport. Byggnadsarea ca 150 kvm.

Byggnad nr 5: Smedjebyggnad

Den gamla smedjebyggnaden ursprungligen uppförd på 1700 eller 1800-talet, samt senare till nuvande utseende efter en brand. Stomme i rödtegel och tak delvis omlagt med tvåkupiga lertegelpannor och delvis med tegelfärgade betongpannor. Byggnadsarea ca 220 kvm. Stengrund. Invid ån finns forsränna i trä med det gamla vattenhjulet bevarat. Detta är dock är i behov av renovering. Byggnaden är f.n. uthyrd för 21.600 kr + moms/år. Byggnadsarea 215 kvm.

Övrig byggnad

Utöver dessa byggnader finns ett litet förrådshus sannolikt uppfört på 1700-talet med stomme av slaggsten under nylagt tak med tvåkupiga lertegelpannor. Byggnadsarea ca 12 kvm.

VA & uppvärmning

Fastigheten är ansluten till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Uppvärmning av samtliga moderna byggnader sker via vattenburet centralvärmeledningssystem, delvis anslutet via kulvertar, till en fliseldningsanläggning belägen i tomtens nordöstra del. Anläggningen har en Eryl flispanna med kapacitet 130 kW som försörjes med spån från en 4 kbm inlastningsficka utanför panncentralen. Dessutom finns ett större ännu ej färdigställt fristående flislager med tippgrop och transportskruv i anslutning till fickan.

Historik

Den 4:e maj 1637 fick bruksherren Thomas Funk tillstånd att bygga en garhytta där kopparn renades genom upphettning. Hytta och smedja fanns det redan på platsen sedan konung Gustav Wasas tid på 1500-talet. Namnet då var troligen Dammhyttan. Innan man kunde gara kopparn i Garhyttan fick man transportera den till Säter. Smedjan i Garhyttan byggdes år 1644. Den användes då för framställning av både järn- och koppar. I Garhyttan fanns också hammare och hytta. På 1800-talet fungerade Garhyttan som hjälpsmedja till den betydligt större Brattfors smedja. Garhyttans smedja lades ner i slutet på 1800-talet. Då flyttades smedjans utrustning till Brattfors. Den nuvarande äldre vackra tegelbyggnad som inrymt smedjan, belägen i fastighetens nordvästra hörn, är delvis uppförd senare efter en brand. I ån finns det gamla vattenhjulet bevarat. Byggnaden är byggnadsminnesförklarad sedan år 2005.

Läge

Fastigheten ligger söder om den lilla sjön Herrgårdsdammen vid Garpenbergs slott ca 3 km söder om Garpenbergs samhälle. I närmaste omgivningarna finns stora skogs- och strövområden med goda möjligheter till bär- och svampplockning. Närhet till flera sjöar med möjlighet till bad och fiske samt slalomskidåkning i Ryllshyttebacken i Garpenberg med två elbelysta nedfarter. Sverigeleden passerar nära fastigheten. Ett flertal skoterleder finns omgivningarna. I trakten kring Garpenberg finns gott om utflyktsmål. Närmaste städer är Hedemora och Avesta, avstånd ca 16 km respektive ca 20 km.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom industrienhet med typkod 431 till totalt kronor 765.000:- varav för tomtmarken kronor 200.000:- och byggnaderna kronor 565.000:-. Delvärden för de olika byggnaderna framgår av lantmäteriets fastighetsutdrag som utgör bilaga.

Energideklaration

Energideklaration har inte gjorts.

Bredband

Anslutet via fiber till byggnad nr 1.

Inteckningar

Finns inga som köparen behöver övertaga. Pantbrev finns registrerat å kronor 1,5 miljoner.

Servitut

Servitut finns för väg samt vatten- och avloppsledningar.

Tillträde

Efter överenskommelse, omgående om köparen så önskar.

Visning

Fastigheten visas av ägaren. Kontakta Carlsson Ring för mer info fastigheter@carlssonring.se

Vägbeskrivning

Tag av från väg 70 strax söder om Avesta och åk väg 68 mot Gävle. Efter cirka 7 km tag höger och åk genom Fors samhälle mot Garpenberg. Åk ytterligare drygt två kilometer. Fastigheten ligger på vägens högra sida alldeles söder om Herrgårdsdammen. Se våra till salu-skyltar.

GPS-position

Brygghusvägen 25, Garpenberg

Karta

Fakta

42126
2 800 000 SEK
2 800 000 SEK
18 859 kvm
1 177 kvm
61 400 kr/år

Mäklare

Justus Wahlström
Justus Wahlström
Mäklare & auktionsropare

Kontakt