Långvind 116 m.fl.

Långvinds Bruk

Långvinds bruk med levande kulturhistoria och en vacker miljö

Välkommen till Långvinds bruk med all dess historia beläget ca 4 mil söder om Hudiksvall och ca 2,5 mil norr om Söderhamn. Här hittar du stor potential till att bedriva verksamhet med fantastiska byggnader och ett vackert landskap med åar samt närheten till skogen och havet med småbåtshamn. Byggnadernas placering skapar vackra oaser där byggnaderna i sig agerar konstverk och naturen bjuder på sitt skådespel.

Långvinds bruk anlades på 1600-talet då det användes i järnbruket för att leverera järn till Gevärsfabriken i Söderhamn.
Tillgången till vattenkraft i form av åar, skogsråvaran och hamnen var tre förutsättningar som ledde till etableringen av järnbruket i just Långvind. Man skeppade då malmråvaran från Utö och Vigelsbo gruvor till den närliggande Malmkajen där du fortfarande kan hitta malmstenar som påminner om vad som här utspelat sig i en svunnen tid.

Fakta

42091
2 500 000 SEK
25 560 kvm
kvm

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Hudiksvall Långvind 1:16, Övrigt.

Byggnader

Området har gått igenom en Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inför arbete med detaljplan samt förslag till områdesbestämmelser beställt av Hudiksvall kommun utförd av Anna Sterner och Tove Dåderman, Landskapslaget och Johannes Kruusi, Norkonsult, 2021 och information om Långvinds bruk och dess byggnaderna är tagen ifrån denna inventering.
Områdesbestämmelserna är under framtagande, kontakta mäklaren för mer information om dessa.

Garage

Garaget uppfördes på 1930-talet när den första bilen köptes in till bruket och byggdes senare om till mekanisk verkstad. Tillbyggnad som rymmer personallokaler med dusch och omklädningsrum.
1 våning med kvadratisk form, valmat tegeltäckt tak med låga takkupor i lågdelen och utkragande takfot. Skorsten i plåt med ventilationsgaller och plåtavtäckning och modern plåthuv. Små liggande träfönster med spröjsar, i fasadliv och i takkuporna, dubbelport mot öster med mindre glasöppningar, reveterade väggar med vit slätputs på regelstomme och grund av betongplatta på mark, betongsockel.

Bruksladugård med stall

Bruksladugården är uppförd i slutet av 1910-talet och har inrymt många verksamheter genom åren och har byggts till i omgångar. Djurhållningen upphörde på 1950-talet men några hästar fanns kvar in på 1970-talet.
U-formad byggnad i 1 våning för stall och ladugård och övervåning med skulle med en
tillbyggnad åt väster. Sadeltak med pannplåt och de ursprungliga fönstren är vita sexdelade tvåluftsfönster i trä, men det finns även andra fönsterformer som liggande treluftsfönster som har tillkommit senare. Många fönster är igensatta. Svarta träportar, bruksladugården hade ursprungligen portar med diagonalställd panel i en övre spegel och vertikal i en nedre, vilka är till viss del bevarade i fasaden mot norr, väster och vissa mot söder. Flera portar har överljus med småspröjsade rutor. Ramp med huggen natursten upp till ladugårdens höskulle från väster. Timmer med liggande spontad panel, stående panel på tillbyggnad mot väster och grund av naturstensmurar.

Västra flygeln användes som brukskontor och senare som snickeriverkstad. I en lång tillbyggnad åt väster, som är förlängd med ett plank och gränsar till f.d. köksträdgården, finns lokaler som använts för slakteri och förvaring. Främst fasaden mot norr är i dåligt skick. Bruksladugården omfamnar tillsammans med garaget en stor grusad plan som kallas stallplanen.
Väster om ladugården står kruthuset, en äldre byggnad med regelstomme, fasader av liggande fjällpanel i mörkt falurött, vita knutar, svartmålad bräddörr och tak av svart korrugerad plåt. Väster om kruthuset står en förrådsbyggnad från sent 1900-tal med pulpettak fasader av stående rödfärgad panel, vita knutar och fönster samt svarta dörrar.
Ladugården är ombyggd och har idag en blandning av gott skick och delar med underhållsbehov.

Gamla snickeriet / Museum

Byggnaden har använts som snickeri och delar av dess utrustning finns bevarade i interiören. I samband med upprustning inreddes delar av byggnaden som museum över brukets historia.
Byggnaden är en av områdets äldsta med bevarade delar från 1700-talet och genomgick omfattande renovering 2004-2005. Långvinds Bruksmiljöförening äger delar av inventarierna och de har nyttjanderätt till museet.

Låg byggnad i 1 våning med avlång form, traditionellt sadeltak med tegeltäckning, utkragande takfot med snedställd takfotsbräda och dubbla vindskivor samt murad skorsten med utkragning upp-och nedtill. Vitmålade, småspröjsade träfönster med enkelglas och mittpost. Kryss-ställda fönsteromfattningar, ett motiv som återkommer i bruksområdet. Brunmålade portar med diagonalställd panel. Mot vägen finns dubbelportar varav den östra med överljusfönster. Timmerkonstruktion med stående locklistpanel med bred lockläkt. Synliga knutar och följare. Falurött med vita knutbrädor och snickerier och naturstensgrund.
På gaveln mot väster står brukets vällingklocka som rekonstruerades genom bidrag
från Länsstyrelsen på 1990-talet.
Byggnaden är omgiven av gräsmatta och trädplanteringar placerad i brukets kärna invid landsvägen som leder ner till havet.

Stångjärnsmagasinet

Byggnaden är uppförd på 1700-talet och användes då som magasin för stångjärnet som stacks in i byggnaden genom långa öppningar i väggen. Byggnaden har också använts som sliperi och under bruksperiodens senare del fungerade östra delen som handelsbod fram till 1950-talet då Långvinds Konsumbutik etablerades. 2003 etablerades Café Bränneriet i byggnaden.

Slaggstensbyggnad i en våning och låg vind, uppförd i vinkel mot det f.d. Bränneriet, traditionellt tegeltäckt sadeltak med tvåkupigt tegel. Utkragande hammarband i trä mellan takbjälkar, enkel takfotsbräda, dubbla gavelbrädor. Murad skorsten med slätputs, utkragande och med plåtavtäckning. Spröjsade tvåluftsfönster i trä med enkelglas och mittpost i fasadliv. Valvformade portar mot norr och söder med bred, stående, svartmålad panel. Den norra porten är igensatt. Slaggstensfasader med putsade partier runt portar och fönsteröppningar. Grund av Naturstenssockel.
Tillsammans med det f.d. bränneriet och det stora Kolhuset bildar byggnaderna en trivsam gård med gräsmattor och hårdgjord grusad yta mitt i den miljö som ursprungligen formats kring den industriella järnframställningen. Ny dörr och trappa mot norr till fd Handelsboden

Bränneriet

Bränneriet ska enligt äldre inventeringar vara en av områdets äldsta byggnader och byggdes om till café 2003. Byggnadens ursprungliga användning är oklar. Förutom bränneri har den haft flera användningsområden såsom badhus och tvätteri.

Bränneriet är en putsad slaggstensbyggnad i 1 ½ våning med rektangulär planform och äldre industriell karaktär. Sadeltak med tegelavtäckning, klassicistiskt utkragande takfot med förkroppning och gesimslister på gaveln. Två murade skorstenar med plåthuvar, i mitten en äldre ventilationsskorsten med trägaller och plåtavtäckning. Höga tvåluftsfönster i trä med enkelglas och sex rutor i varje båge. Mot öster även lägre fönster av samma typ. De flesta är bytta vid 1900-talets mitt, men det finns även äldre bevarade fönster. Svartmålad dubbelport i liggande panel centralt placerad på västra fasaden. Mot öster en centralt placerad enkelport med svart liggande panel. Väggar av slaggsten, vitputsade, med utkragande gesims på gaveln. putsad naturstensgrund.
Marknivån runt byggnaden är förhöjd vilket har resulterat i skador i putsen både på grunden och nedre delar av slaggstensstommen. Skadorna är störst på byggnadens södra del.

Kolhuset

Kolhuset är idag en flexibel lokal som kan användas som bland annat restaurang, konferenslokal, scen och festlokal.
Den ursprungliga användningsområdet var som träkolslager där kolet transporterades av oxar i ett slags korgslädar, så kallade kolstigar eller kolryssar, in i kolhuset genom de övre portarna på gavlarna, leddes genom huset på en lång spång i övre planet där tömdes kolet ner på bottenvåningen och kördes sedan ut genom porten på norra gaveln. I byggnaden står två gamla kolryssar kvar som kan användas som serveringsbord. Efter järnbruksepoken blev Kolhuset vedbod för brukets behov.

Stor byggnad i 1 ½ våning med rektangulär planform med slaggstenspelare och fasader i glespanel. Högrest sadeltak med sinuskorrugerad, galvaniserad plåt direkt på reglar. Utkragad takfot med brädfodrad undersida. Tre stora dubbelportar mot väster med stående brädpanel. Portar med brädpanel i falurött både mot norr och söder. I gavelröstena mot norr och söder höga, centralt placerade portar med brädpanel i falurött där träkolet ursprungligen kördes in. Fasad av slaggstenspelare, horisontella timmerskift och ett system av åsar i timmer som bär upp takkonstruktionen. Väggar i glespanel och horisontella reglar på gavelfasaderna. Grund av gles naturstensgrund.

V/A & uppvärmning

Två slambrunnar och en gemensam infiltrationsanläggning uppe i skogen som delas med övriga i Långvind. Brunnen är borrad och delas med övriga i Långvind. En gemensamhetsanläggning för vatten avlopp och belysning är under bildande.

Jordvärme indraget till garaget. Jordvärmeslingan ligger i åkermarken bakom ladan. Övriga varma ytor värms upp med direktverkande el. Förberett för att kunna dra in jordvärme i snickeriet.

Taxeringsvärde

Försäljningen avser en nyligen avstyckad fastighet och därmed finns inga aktuella taxeringsvärden att redovisa. Fastigheten har preliminär typkod 322, Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad.

Driftkostnad

El 100.000 kr, Renhållning 2.115 kr, avlopp 3.273 kr. Totalt 105.388 kr/år Observera att detta endast är en uppskattning beräknad på nuvarande ägares användning. Utöver detta tillkommer fastighetsavgift som baserad på taxeringsvärde.

Inteckningar

Fastigheten säljs inteckningsfri.

Servitut m.m.

Det finns idag två officialservitut som kommer att upphävas i samband med att nya gemensamhetsanläggningar för infiltration och vattenförsörjning bildas. Det planeras att fatta beslut och bilda gemensamhetsanläggningar under hösten 2022.
Det som blir aktuellt för denna fastighet är således andelstal i gemensamhetsanläggningar för infiltration och vatten. Därtill andelstal i gemensamhetsanläggning för belysning.
Vilka andelstal som fastigheterna som ska ingå är under utredning.

Nyttjanderättsavtal finns för att Långvinds Bruksmiljöförening får nyttja vissa byggnader.

Friskrivning

Fastigheten säljes med friskrivningsklausul, vilket innebär att säljaren frånskriver sig ansvar gällande dolda fel i fastigheten.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan säljare och köpare.

Karta

Vägbeskrivning

Från Hudiksvall ta E4 söderut i ca 23 km, ta höger mot Långvind och kör ca 11,9 km, ta vänster och kör ca 114 m och du är framme vid fastigheten.

Budgivning

3 125 000 SEK

Fakta

42091
2 500 000 SEK
25 560 kvm
kvm

Mäklare

Johanna Falck
Johanna Falck
Mäklare

Kontakt