Harvbodarna 137

Matfors

Skog i Matfors

Skogsfastighet fördelad på fyra skiften, belägna i Harvbodarna och i Norrhassel. Total areal ca 84,1 hektar varav 73,2 hektar produktiv skogsmark och 8,8 ha åkermark/betesmark. Virkesförråd 9.464 m3sk. Jakträtt. Bostuga i Harvbodarna. Skriftligt anbud skall vara Carlsson Ring tillhanda senast 5 juni 2023.

Fakta

43019
4 000 000 SEK
84,1000 ha

Visningar

Spekulanter får på egen hand inspektera skog och mark. Hänsyn bör därför tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Typ

Fastigheten Sundsvall Harv 2:15, Skogsfastighet.

Skogsmark

Försäljningen avser fyra skiften med totalt ca 73,2 ha produktiv skogsmark. Två skiften är belägna i Harvbodarna och två skiften är belägna i Norrhassel. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 9.464 m3sk vilket ger ett medeltal om ca 129 m3sk per ha. Medelboniteten är 5,6 m3sk/ha. Tillväxten på hela fastigheten är beräknad till 353 m3sk per år. Trädslagsblandningen är tall 26%, gran 46% och löv 28%.
Fastigheten har relativt jämnt fördelade åldersklasser och den domineras som ovan nämnts av gran. Markförhållandena är varierande men större delen av fastigheten består av frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året. Ungefär 16 ha skog är i huggningsklasserna G2, S1 eller S2 och volymen uppgår här till 4300 m3sk. Andelen skog under 20 år är 41 % (30,3 ha). Föreslagen avverkningsnivå uppgår till ca 2.067 m3sk varav gallring ca 303 m3sk och föryngringsavverkning ca 1.764 m3sk. Detta ligger under tillväxten på fastigheten, men möjlig avverkningsnivå är högre. Ransoneringskravet (max 50 ha skog under 20 år) medger i dagsläget föryngringsavverkning på 19,7 ha. Avdelningarna med huggningsklass K1 (3,9 ha) i skogsbruksplanen återplanteras av köpare (0,7 ha ej markberett, resterande 3,2 ha är markberett och ska endast planteras). Avdelning 3 om 5,7 ha är en plantering på 5 år som delvis bör hjälpplanteras.

Det finns inga nyckelbiotoper och områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen på fastigheten. Totalt 5,3 % av arealen är avsatt som målsklasserna NO (naturvård orört) eller NS (naturvård skötsel). Brukningsenheten berörs enligt skogsbruksplanen inte av Natura2000/vattenskyddsområde som kan innebära restriktioner för skogsbruket. Inga forn- och kulturminnen hittades på fastigheten.

Skogsbruksplanen är upprättad av Bränna Natur i maj månad 2023.

Åkermark

Enligt skogsbruksplanen finns 8,8 ha inägomark (åker/bete). Åkermarken i Harvbodarna, där övervägande del av åkermarken finns, arrenderas ut på muntligt avtal och kommer så göras under säsongen 2023. Det finns ett skriftligt betesavtal för hästar med den person som arrenderar marken för bete på ca 1,3 ha av denna mark.

Areal

Fastighetens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 84,1 ha, varav 73,2 ha produktiv skogsmark, 8,8 ha inägomark/åkermark, 1 ha myrimpediment, 1 ha väg/kraftledning och 0,1 ha övrigt. I Harvbodarna uppgår arealen till ca 16 ha + 47,8 ha. I Norrhassel uppgår arealen till ca 1,9 ha + 18,4 ha.

Byggnader

I Harvbodarna finns en timrad bostuga samt förrådsbyggnader. El finns till stugan och taket är OK. Renoveringsbehov av stommen finns (främst bottenvarv).
Säljaren förbehåller sig rätten att ha på sig fram till årsskiftet 23/24 att städa ur det lösöre från stugan som denne vill behålla, trots att ägarbyte skett. Det lösöre som eventuellt lämnas kvar efter 2024-01-01 tillfaller köparen utan krav eller ersättning.

Jakt

Skiftena i Harvbodarna ger jakträtt i Hamre/Backe/Kläpps jaktlag, jakt sker där på drygt 1.000 ha. Skiftena i Norrhassel ger jakträtt i Hassels jaktlag, jakt sker där på ca 1.600 ha. För mer info kontakta mäklaren.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom lantbruksenhet, obebyggd (typkod 110). Det totala taxeringsvärdet uppgår till 2.529.000 kr varav åkermark 191.000 kr, skog 2.336.000 kr och impediment 2.000 kr.

Inteckningar

Det finns ett datapantbrev som uppgår till 700.000 kr, detta övertas obelånat av köparen.

Servitut m.m.

Det finns i fastighetsregistret tre stycken belastande servitut beträffande kraftledning och elledning samt två ledningsrätter för tele och starkström inskrivna.
Aktnummer på dessa är följande:
2281-837170.1
2281-86/214.1
22-IM1-84/1454.1
2281IM-09/6398.1
22-IM1-84/2100.1
Fastigheten ingår i Gemensamhetsanläggning: Sundsvall Harv GA:1 ändamål: Vägar, Samfällighet: Sundsvall Harv FS:2, Samfällighet: Sundsvall Harv S:6, Samfällighet: Sundsvall Harv S:7, Samfällighet: Sundsvall Hassel FS:4, Samfällighet: Sundsvall Hassel S:11.

Ransoneringsregeln

På brukningsenheter större än 50 hektar produktiv skogsmark måste den skog som kan föryngringsavverkas ransoneras. Är din brukningsenhet 50-100 hektar får högst 50 hektar av skogsmarken bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. Läs mer om Skogsvårdslagen här: https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/skogsvardslagen/

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom skriftligt anbudsförfarande. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Anbud ska vara angivet i svenska kronor med fast pris. Säljaren förbehåller sig rätten att föra slutförhandling/budgivning med de spekulanter som givit anbud på fastigheten. Skriftligt anbud ska vara Carlsson Ring tillhanda senast 5 juni 2023. Anbudet skickas till karin@carlssonring.se eller Carlsson Ring Fastighetsmäklare, Österlo 150, 864 96 Stöde. Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Den kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 10 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter m.m. bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Tillträde sker om möjligt under juni månad eller enligt överenskommelse mellan säljare och köpare.

Karta

Vägbeskrivning

Skiftena i Norrhassel ligger ca 700 meter öster om vägkorsningen vid 305:an som går mot Hassela och Stöde.
Skiftena i Harvbodarna är belägna söder om Hamre/Kläppvik invid vägen som viker ner mot Harvbodarna. Se kartor.

Fakta

43019
4 000 000 SEK
84,1000 ha

Mäklare

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Fastighetsmäklare

Kontakt