Ånge Klocken 1:25

Ånge

Skogsfastighet vid Sveriges mitt

Skogsfastighet belägen precis vid Flataklocken, Sveriges geografiska mittpunkt. Fastigheten består av ett skifte med en total areal ca 70,4 hektar varav 65,9 hektar produktiv skogsmark. Virkesförråd 1.720 m3sk. Skriftligt anbud skall vara Carlsson Ring tillhanda senast 13 februari 2023.

Fakta

42135
750 000 SEK
70,4000 ha

Visningar

Spekulanter får på egen hand inspektera skog och mark. Hänsyn bör därför tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Typ

Fastigheten Ånge Klocken 1:25, Skogsfastighet.

Skogsmark

Försäljningen avser ett ca 5 km långt skogsskifte om totalt ca 70,4 ha varav ca 65,9 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 1.720 m3sk vilket ger ett medeltal om ca 26 m3sk per ha. Medelboniteten är 5,2 m3sk/ha. Tillväxten närmaste 10 åren på hela fastigheten är beräknad till 215 m3sk per år. Skogens åldersfördelning är ojämn med
en kraftig förskjutning mot yngre skog. Ungefär 1 ha skog är i huggningsklasserna G2, S1 eller S2 och volymen uppgår här till ca 100 m3sk. Andelen skog under 20 år uppgår till 58,9 ha, detta är inte i enlighet med skogsvårdslagens bestämmelser men är ett resultat av hård avverkning på grund av stor andel granbarkborreangrepp. Markförhållandena är varierande men större delen av fastigheten består av frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året. Vägar finns i tillräcklig omfattning och de är generellt i gott skick. Bestånden på fastigheten är välslutna och i ganska stort behov av röjning, varför röjning måste prioriteras under
planperioden. Det finns också ett behov av föryngringsåtgärder på avdelning 9 om 6 ha som åvilar säljarens ansvar (avtal med SCA finns för detta). Det finns inga nyckelbiotoper och områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen på fastigheten. Minst 5 % av arealen är avsatt som målklasserna NO (naturvård orört 2,6 ha, avd. 2) och NS (naturvård skötsel 0,9 ha, avd. 5). Fastigheten berörs ej av Natura2000 eller vattenskyddsområde som kan innebära restriktioner för skogsbruket. Det finns ej några kända forn och kulturminnen på fastigheten.

Skogsbruksplanen är upprättad av Bränna Natur 2022-11-15. Skogsbruksplanen finns som bilaga under dokument.

Jakträtt

Fastigheten är enligt Länsstyrelsen registrerad för älgjakt inom Ljungaverks älgskötselområde. Enligt uppgift ingår dock inte fastigheten i VVO/JVO och jakt har skett på egen mark. Kontakta mäklaren för mer information.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom lantbruksenhet, obebyggd (typkod 110). Det totala taxeringsvärdet uppgår till 2.834.000 kr varav skog 2.830.000 kr och impediment 4.000 kr.

Inteckningar

Det finns ett datapantbrev om 200.000 kr som övergår obelånat till köparen på tillträdesdagen. Det finns även ett skriftligt pantbrev om 2.500 kr registrerat i fastighetsregistret, ansökan om dödning av detta är inskickad 2022-11-24 då det är förkommet.

Servitut m.m.

Det finns ett belastande servitut inskrivet i fastighetsregistret gällande kraftledning.
Fastigheten ingår i gemensamhetsanläggning Ånge Klocken GA:1 och GA:2 (vägar). Vägföreningen fakturerar ut vid behov, senaste kostnaden var 2019, avgiften uppgick då till 2.638 kr.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom område som är klassat som glesbygdsområde. Privatpersoner som sedan minst ett år är folkbokförda i Ånge kommun kan fritt förvärva fastigheten. Om köparen är juridisk person eller person som ej bor i ovan nämnda kommun sedan minst ett år tillbaka skall köparen, hos Länsstyrelsen söka förvärvstillstånd inom 2 veckor från köpekontraktets tecknande. Kostnad för förvärvstillstånd betalas av köpare (fysisk person 4.600 kronor). I det fall köparen nekas förvärvstillstånd återbetalas erlagd handpenning. Läs mer här: https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/natur-och-landsbygd/information-till-verksamma-pa-landsbygden/forvarv-av-lantbruksfastigheter.html

Ransoneringsregeln

På brukningsenheter större än 50 hektar produktiv skogsmark måste den skog som kan föryngringsavverkas ransoneras.
Är din brukningsenhet 50-100 hektar får högst 50 hektar av skogsmarken bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. I detta fall består redan 58,9 ha av kalmark och skog under 20 år. Detta beror på angrepp av granbarkborre. Läs mer om Skogsvårdslagen här: https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/skogsvardslagen/

Undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen ska före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Den kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom skriftligt anbudsförfarande. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Anbud ska vara angivet i svenska kronor med fast pris. Säljaren förbehåller sig rätten att föra slutförhandling/budgivning med de spekulanter som givit anbud på fastigheten.
Skriftligt anbud ska vara Carlsson Ring tillhanda senast 13 februari 2023. Anbudet skickas till karin@carlssonring.se eller Carlsson Ring Fastighetsmäklare, Österlo 150, 864 96 Stöde. Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan säljare och köpare men tidigast när köparen erhållit förvärvstillstånd från Länsstyrelsen, om denne ej är folkbokförd i Ånge kommun sedan minst ett år tillbaka i tiden enligt ovan.

Karta

Fakta

42135
750 000 SEK
70,4000 ha

Mäklare

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Fastighetsmäklare

Kontakt