Sköle 3:14

Matfors

Tillväxtfastighet

Fin tillväxtfastighet om ca 55 ha med god tillgänglighet, fördelad på 6 skiften. Totalt virkesförråd ca 5.417 m3sk med årlig tillväxt om 329 m3sk per år. Jakträtt i Tuna Södra VVO. Prisidé 2.500.000 kr. Anbud skall vara Carlsson Ring tillhanda senast 28 december 2022.

Fakta

42129
2 500 000 SEK
55,0000 ha

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Sundsvall Sköle 3:14, Skogsfastighet.

Mark och skog

Den totala arealen uppgår enligt skogsbruksplanen till ca 55 ha, varav produktiv skogsmark ca 53,3 ha, inäga/åkermark ca 1,4 och övrig areal ca 0,3 ha. Virkesförrådet uppgår till ca 5.417 m3sk (102 m3sk/ha i medeltal), varav ca 441 m3sk/10 år ligger som avverkningsförslag (gallring). Medelboniteten är god och uppgår till 5,5 m3sk/ha och år. Fastigheten är fördelad på 6 st skiften som har god tillgänglighet via befintliga vägar. Skogens åldersfördelning har tyngdpunkten på 45 år och yngre. Den årliga tillväxten uppskattas till ca 329 m3sk per år. Trädslagsfördelningen på fastigheten ser ut enligt följande: tall 5 %, gran 58% samt löv 37%. Naturvårdsavsatt skog är: NO 5,1 ha och NS 0,2 ha. Avdelning 2 är nyligen avverkad (1,8 ha) och kommer markberedas och planteras, detta bekostas av säljaren. För mer information, se vidare i skogsbruksplanen. Skogsbruksplanen är upprättad av Skogsstyrelsen 2022-10-07. Den är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.
Obs! Vissa karttjänster ligger efter gällande fastighetens areal efter en fastighetsreglering som gjorts 2022. Därför måste kartor tas upp via Lantmäteriet: https://minkarta.lantmateriet.se/

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten. (Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hittainformation/fornsok).

Jakträtt

Fastigheten ingår i Tuna Södra VVO. Småviltsjakt på hela området om ca 8.000 ha. Älgjakt sker i jaktlag på ca 4.000 ha.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom lantbruksenhet, obebyggd (typkod 110). Det totala taxeringsvärdet uppgår till 453.000 kr, varav hela värdet avser skog.

Inteckningar

Det finns inga inteckningar som belastar fastigheten, fastigheten säljes alltså inteckningsfri.

Vägar

Fastigheten har del i Sundsvall Sköle GA:1 och Åsta GA:2 (vägar) samt i samfälligheter Sundsvall Sköle S:24, S:23, S:21, S:12 och Sköle 1:22.

Servitut m.m.

Det finns 6 st belastande servitut registrerade i fastighetsregistret gällande starkström, vattenkraft, tele och kraftledning. Det finns också en nyttjanderätt gällande “område”. Akt har beställts från Riksarkivet för denna nyttjanderätt och går att erhålla av mäklaren längre fram.

Ransoneringsregeln

På brukningsenheter större än 50 hektar produktiv skogsmark måste den skog som kan föryngringsavverkas ransoneras.
Är din brukningsenhet 50-100 hektar får högst 50 hektar av skogsmarken bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. läs mer om Skogsvårdslagen här: https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/skogsvardslagen/

Unersökning/besiktning

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Fastighetsmäklaren uppmanar köparen i enlighet med bestämmelserna i fastighetsmäklarlagen att noggrant undersöka fastigheten innan ett förvärv. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning mm och grundar sig således ej på någon exakt mätningsmetod. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti. Vid besiktning bör hänsyn tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom skriftligt anbudsförfarande via post eller mail. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Anbud ska vara angivet i svenska kronor med fast pris. Säljaren förbehåller sig rätten att föra slutförhandling/budgivning med de spekulanter som givit anbud på fastigheten. Skriftligt anbud ska vara Carlsson Ring tillhanda senast 28 dec 2022. Anbudet skickas till Carlsson Ring Fastighetsmäklare, Österlo 150, 864 96 Stöde eller mailas till karin@carlssonring.se. Märk kuvertet med "Sköle". Använd gärna bifogad anbudsblankett som finns under fliken "DOKUMENT".

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 10 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter m.m. bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Enligt överenskommelse. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet samt att förvärvstillståndet beviljats.

Karta

Fakta

42129
2 500 000 SEK
55,0000 ha

Mäklare

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Mäklare & skogsmästare

Kontakt