Tällberg - Plintsberg 6:8

Leksand

Skogsfastighet i Tällberg

Skogsfastighet med god tillgänglighet om 13 ha belägen i Tällberg och Plintsberg. Virkesförråd om ca 1.659 m3sk och jakträtt i VVO. Utgångspris 1,6 Mkr.

Fakta

42102
1 600 000 SEK
13,0839 ha

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Leksand Plintsberg 6:8, Skogsfastighet.

Areal och skog

Mellanskog har i juni 2018 upprättat en skogsbruksplan för fastigheten. Därefter har avstyckning av en tomt och en åker från fastigheten skett. Skogsbruksplanen har av pcSkog framskrivits till 2022. Den totala arealen uppgår enligt skogsbruksplanen till 13 ha, varav produktiv skogsmark 11,9 ha samt väg, kraftledning och övrig mark 1,1 ha. Virkesförrådet uppgår till ca 1.659 m3sk (139 m3sk/ha i medeltal), varav ca 579 m3sk/10 år ligger som avverkningsförslag för slutavverkning och 259 m3sk/10 år för gallring. Medelboniteten är god och uppgår till 5,8 m3sk/ha och år. Fastigheternas båda skiften har god tillgänglighet via befintliga vägar. Skogen har en ojämn åldersfördelning med stor andel röjningsskog samt skog som uppnått lägsta tillåtna slutavverkningsålder. Den årliga tillväxten uppskattas till ca 72 m3sk per år. Röjningsbehov finns. Trädslagsfördelningen på fastigheten ser ut enligt följande: tall 1 %, gran 56% samt löv 43%. För mer information, se vidare i skogsbruksplanen. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Läge

Fastigheten är fördelad på två skiften, ena skiftet vars areal uppgår till ca 7,9 ha ligger uppe på höjden i Plintsberg. Det andra skiftet om ca 5,1 ha ligger strax söder om centrala Tällberg.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Köpare som ej varit folkbokförd i Leksands kommun och församling sedan minst ett år tillbaka i tiden behöver ansöka om jordförvärvstillstånd hos Länsstyrelsen. Detta kostar 4.600 kr och sker i samband med att köpekontrakt tecknas.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten. (Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hittainformation/fornsok)

Jakt

Fastigheten ligger inom Östervikens VVO, som är ca 2.404 ha stort. Läs mer på deras hemsida: https://ostervikensvvo.se/. Jakten är ej upplåten och därmed fri att disponera för köparen från och med tillträdesdagen.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom lantbruksenhet, obebyggd (typkod 110). Det totala taxeringsvärdet uppgår till 358.000 kr, varav hela värdet avser skog.

Inteckningar

Det finns inga inteckningar som belastar fastigheten.

Vägar

Fastigheten har del i Leksand Östra Rönnäs GA:3, Plintsberg GA:1 och Plintsberg GA:7.

Servitut m.m.

Det finns två stycken ledningsrätter som belastar fastigheten avseende starkström, aktnr 2029-3427.1 och 2029-377.1.
Fastigheten ingår i samfälligheterna Leksand Plintsberg FS:4 med 3,5180% och Plintsberg FS:64 med 2,0960%.
I fastighetsutdraget framgår tre stycken pågående lantmäteriförrättningar.

Besiktning/undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Fastighetsmäklaren uppmanar köparen i enlighet med bestämmelserna i fastighetsmäklarlagen att noggrant undersöka fastigheten innan ett förvärv. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning mm och grundar sig således ej på någon exakt mätningsmetod. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti. Vid besiktning bör hänsyn tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Friskrivning

I köpekontraktet kommer en friskrivningsklausul att finnas med där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. Köparen skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 10 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter m.m. bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Enligt överenskommelse. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet samt att förvärvstillståndet beviljats.

Karta

Fakta

42102
1 600 000 SEK
13,0839 ha

Mäklare

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Mäklare & skogsmästare

Kontakt