Mörtsjöbodarna 850

Stugun

Skogsfastighet i Jämtland

Skogsfastighet med bra vägnät, belägen i Stugun, Ragunda kommun. Total areal ca 219 hektar varav 183 hektar produktiv skogsmark. Virkesförråd 31.708 m3sk. Fastigheten gränsar mot Östra Mörtsjön. På fastigheten finns en fäbodvall. Jakträtt i Mörtsjöbodarnas JVO. Skriftligt anbud skall vara Carlsson Ring tillhanda senast 19 juli 2022.

Fakta

42076
12 000 000 SEK
219,1000 ha

Visningar

Spekulanter får på egen hand inspektera skog och mark. Hänsyn bör därför tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Typ

Fastigheten Ragunda Stugubyn 5:226, Skogsfastighet.

Areal och skog

Fastighetens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 219,1 ha, varav 183 ha produktiv skogsmark, 30,4 ha myrimpediment, 5,1 ha väg och 0,6 ha inäga/övrigt.

Försäljningen avser tre skiften med totalt 183 ha produktiv skogsmark. Två större skiften och ett litet om 0,14 ha beläget på “Kojholmen” som är en ö i Östra Mörtsjön, där fastighetens stora skiften gränsar mot. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 31.708 m3sk vilket ger ett medeltal om ca 173 m3sk per ha. Medelboniteten är 5 m3sk/ha. Tillväxten på hela fastigheten är beräknad till 951 m3sk per år. Trädslagsblandningen är tall 54%, gran 28% och löv 18%.
Föreslagen avverkningsnivå uppgår till ca 8.000 m3sk varav gallring ca 4.275 m3sk och föryngringsavverkning ca 3.644 m3sk. Fastigheten har fördelade åldersklasser med största tyngdpunkt på 35-45-åriga bestånd (gallringsskog) samt 120+-åriga bestånd. Fastigheten domineras av tall. Avdelningarna med huggningsklass K1 i skogsbruksplanen ska vara planterat bortsett från ca en hektar, detta bör dock undersökas av varje spekulant då det kan förekomma skador på plant och varierande resultat av återväxten.

Fastighetens norra skifte gränsar mot Lomviken i Östra Mörtsjön, södra skiftet gränsar mot Vinterstadviken/Gravfisknäset i samma sjö. Vägar finns i tillräcklig utsträckning.
Markförhållandena är varierande men större delen av fastigheten utgörs av frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmarsperioder.
På fastigheten finns fornlämningar registrerade, bland annat en husgrund i norra delen av norra skiftet, en boplats vid Gravfisknäset på södra skiftet, två boplatser och en kolningsanläggning i södra delen av norra skiftet. Se mer här: https://app.raa.se/open/fornsok/
På fastigheten finns en fäbodvall med två byggnader; en timrad stuga och en timrad lada.

Skogsbruksplanen är upprättad av Patrik Albertsson år 2020 (OBS! Tillväxtberäknad till oktober 2022). Skogsbruksplanen finns som bilaga under dokument.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom lantbruksenhet, bebyggd (typkod 120). Dock sker nu en ny fastighetstaxering då gårdscentrum och åkermark styckats av/reglerats ur från stamfastigheten. Taxeringsvärde på skogen uppgår enligt gamla taxeringen till 4.219.000 kr, skogsimpediment 43.000 kr.

Jakt

Fastigheten ingår i Mörtsjöbodarnas JVO. Kontakta mäklaren för mer information.

Servitut m.m.

Det finns 6 st servitut inskrivna i fastighetsregistret gällande elledning, vattenområde, vattenledning och vägar. Kraftledningsservituten hör dock troligen till gården som styckats av och kommer i det fallet inte medfölja i senare uppdaterat fastighetsutdrag för Stugubyn 5:226, likaså en ledningsrätt för starkström.

Fastigheten ingår i Samfälligheter Ragunda Stugubyn S:9 (3,8889%) samt Ragunda Stugubyn S:55, Stugubyn S57 och Stugubyn S:10. Akterna för dessa är beställda och kan erhållas av mäklaren längre fram.

Inteckningar

Det finns fyra stycken datapantbrev om 2.800.000 kr, dessa övertas obelånade av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom område som är klassat som glesbygdsområde. Privatpersoner som sedan minst ett år är folkbokförda i glesbygdområde i Jämtland kan fritt förvärva fastigheten. Om köparen är juridisk person eller person som ej bor i ovan nämnda område sedan minst ett år tillbaka skall köparen, hos Länsstyrelsen söka förvärvstillstånd inom 2 veckor från köpekontraktets tecknande. Kostnad för förvärvstillstånd betalas av köpare (fysisk person 4.600 kronor). I det fall köparen nekas förvärvstillstånd återbetalas erlagd handpenning. Läs mer här: https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/natur-och-landsbygd/information-till-verksamma-pa-landsbygden/forvarv-av-lantbruksfastigheter.html

Ransoneringsregeln

På brukningsenheter större än 100 hektar får högst hälften av skogsmarken utgöras av kalmark och skog som är yngre än 20 år. Läs mer här: https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/skogsvardslagen/

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan säljare och köpare.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom skriftligt anbudsförfarande. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Anbud ska vara angivet i svenska kronor med fast pris. Säljaren förbehåller sig rätten att föra slutförhandling/budgivning med de spekulanter som givit anbud på fastigheten. Detta sker via auktion per telefon/sms på förmiddagen den 20 juli.
Skriftligt anbud ska vara Carlsson Ring tillhanda senast 19 juli 2022. Anbudet skickas till karin@carlssonring.se eller Carlsson Ring Fastighetsmäklare, Österlo 150, 864 96 Stöde. Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Den kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Karta

Vägbeskrivning

Från Stugun, följ väg 87 österut ca 2 km. Därefter börjar södra skogsskiftet strax norr om avfartsväg vid Fredriklundsvägen. Fäbodvallen på norra skiftet har adress Mörtsjöbodarna 850, 844 96 Stugun.

Fakta

42076
12 000 000 SEK
219,1000 ha

Mäklare

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Mäklare & skogsmästare

Kontakt