Plintsberg 30:13

Siljansnäs

Vackert belägen skogsfastighet

Virkesrik skogsfastighet i Siljansnäs om 22,6 ha i ett sammanhängande skifte. Lättåtkomligt skifte via bra vägnät. Totalt virkesförråd 2.745 m3sk. Jakt inom Olsnäs VVO.

Fakta

41100
900 000 SEK
22,6100 ha

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Leksand Plintsberg 30:13, Skogsfastighet.

Servitut, planbestämmelser m m

Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggning: Leksand Hjulbäck GA:4 ändamål: Vägar

Skog och areal

Total areal enligt skogsbruksplan: 22,6 ha och total areal enligt fastighetsregistret: 22,61 ha. Skogsbruksplanen upprättades i juni 2018 av Mellanskog men framskriven till 2019. Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken ca 14,2 ha. Ca 8,2 ha utgörs av impediment. Virkesförråd om ca 2.684 m3sk (uppräkning av årlig tillväxt ger 2.745 m3sk för 2021), varav ca 927 m3sk är avverkningsbart (slutavverkning 480 m3sk och gallring 447 m3sk. Medelboniteten är uppskattad till 3,2 m3sk/ha och år. En väg går längs med fastigheten vilket ger bra åtkomst till skiftet.

Skogen består till den största delen av äldre slutavverkningsbar skog och den årliga tillväxten uppskattas till ca 61 m3sk per år. Trädslagsfördelningen på fastigheten ser ut enligt följande: tall 84 %, gran 4% samt löv 12%. För mer information, se vidare i skogsbruksplanen. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Läge

Denna lättillgängliga fastighet är vackert belägen på en halvö i Siljan i Siljansnäs, Leksands kommun och församling.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Fastigheten berörs av en registrerad nyckelbiotop bestående av grov gammal tallskog i avd. 5 (ca 0,2 ha). (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs från Länsstyrelsen vid förvärv av denna fastighet pga att området är klassificerat som glesbygd. Kostnad för förvärvstillstånd betalas av köpare (4.600 kronor för både juridisk person samt privatpersoner).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten. (Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hittainformation/fornsok)

Jakt

Fastigheten ligger inom Olsnäs VVO, som är ca 1,784 ha stort. Läs mer på deras hemsida. Se länk nedan. http://www.olsnas.se/om-olsnas/jaktlaget/. Jakten är ej upplåten och därmed fri att disponera för köparen från och med tillträdesdagen.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad som lantbruksenhet, obebyggd (110) på totalt 678.000 kr. Skogsmark 658.000 kr samt skogsimpediment 20.000 kr.

Inteckningar

Fastigheten är gravationsfri.

Vägar

Fastigheten har del i Leksand Hjulbäck GA:4 som förvaltas av Siljansvägarnas samfällighetsförening (883200-9529). Vägavgifterna varierar beroende på åtgärder under året.

Besiktning/undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Fastighetsmäklaren uppmanar köparen i enlighet med bestämmelserna i fastighetsmäklarlagen att noggrant undersöka fastigheten innan ett förvärv. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning mm och grundar sig således ej på någon exakt mätningsmetod. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti. Vid besiktning bör hänsyn tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Friskrivning

I köpekontraktet kommer en friskrivningsklausul att finnas med där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. Köparen skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom skriftligt anbudsförfarande via post eller mail. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Anbud ska vara angivet i svenska kronor med fast pris. Säljaren förbehåller sig rätten att föra slutförhandling/budgivning med de spekulanter som givit anbud på fastigheten.

Skriftligt anbud ska vara Carlsson Ring tillhanda senast 31 oktober 2021. Anbudet skickas till Carlsson Ring, Blomdal 34, 738 92 Norberg eller mailas till elin@carlssonring.se. Märk kuvertet med "Plintsberg". Använd gärna bifogad anbudsblankett som finns under fliken "DOKUMENT".

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 10 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter m.m. bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Enligt överenskommelse. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet samt att förvärvstillståndet beviljats

Karta

Fakta

41100
900 000 SEK
22,6100 ha

Mäklare

Elin Hjalmarsson
Elin Hjalmarsson
Mäklare & skogsmästare

Kontakt