Norrtälje Svensboda 1:4, Vaxtuna 1:4, del av Vad 1:22

Riala

Jord- och skogsbruksfastighet i Riala

Fastighet belägen i gammalt brutet kulturlandskap i Riala och Länna socknar, lite drygt 2 mil sydväst om Norrtälje. Närmaste samhälle med service är Bergshamra, avstånd ca 6 km. Till Riala är avståndet ca 5 km.

Överlåtelsen omfattar del av en fastighet samt ytterligare två fastigheter. Markområdet överlåts genom fastighetsregleringsåtgärd innebärande att endast den som redan idag äger fastighet någonstans i närområdet kan förvärva marken. Förvärvaren står för lantmäterikostnaden för fastighetsbildningen.

Enligt skogsbruksplan upprättad i november 2020 uppgår den sammanlagda arealen till 74,8 hektar. All mark är samlad i ett skifte. Enligt skogsbruksplanen uppgår den
produktiva skogsmarken till 57,6 hektar med ett totalt virkesförråd om 6.884 kbm sk, vilket ger ett medeltal på 120 kbm sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,3 kbm sk/ha/år och den löpande tillväxten till 4,5 kbm sk/ha/år. Trädslagsfördelning tall 64 %, gran 27 %, björk 7 % och asp 2 %. Avverkningsförslag på 4.483 kbm sk under planperioden, varav 4.225 kbm sk föryngringsavverkning. Vidare finns 9,9 ha, f.n. utarrenderad, åkermark.

Fakta

41003
3 750 000 SEK
74,8000 ha

Visningar

Ingen allmän visning sker. Det går bra att besöka fastigheten när som helst på egen hand, men vänligen kontakta mäklaren innan du åker och tittar.

Typ

Fastigheten Norrtälje , Jordbruk.

Areal

Enligt skogsbruksplan upprättad i november 2020 uppgår den sammanlagda arealen till 74,8 hektar. All mark är samlad i ett skifte. Enligt skogsbruksplanen är arealen fördelad enligt följande:

Produktiv skogsmark: 57,6 hektar med ett totalt virkesförråd om 6.884 kbm sk, vilket ger ett medeltal på 120 kbm sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,3 kbm sk/ha/år och den löpande tillväxten till 4,5 kbm sk/ha/år. Trädslagsfördelning tall 64 %, gran 27 %, björk 7 % och asp 2 %. Avverkningsförslag på 4.483 kbm sk under planperioden, varav 4.225 kbm sk föryngringsavverkning. Åldersfördelningen är förhållandevis ojämn med hägst andel skog intervallet 10-25 år respektive skog äldre än 110 år. Röjningsbehov föreligger på ca 30 ha samt markberednings- och planteringsbehov på 0,6 ha. Inga nyckelbiotoper finns registrerade. I planen är 3,4 ha av den produktiva skogsmarken angiven som “Naturvårsdmål, orört”. Hela skogsbruksplanen finns att ta del av underfliken dokument i objektsbeskrivningen på www.carlssonring.se.

Myr/kärr/mosse: 0,5 ha

Berg/Hällmark: 3,6 ha

Inäga/Åker: 9,9 ha. Denna areal består av åkermark, vilken i dagsläget är utarrenderad i enlighet med ettårsavtal. Arrendeavgiften uppgår till ca 4.000 kr/år. Stödrätterna tillhör arrendatorn och medföljer ej överlåtelsen. Ungefär hälften av åkermarken håller lägre kvalitet då den är sank. Den är tidigare insådd med vall, men har de senaste åren legat i träda och slagits en gång per år.

Vatten: 0,9 hektar.

Jakt

Fastighetens jakträtt är upplåten enligt muntlig överenskommelse.

Byggnader

Inga byggnader finns på marken, bortsett från jakttorn.

Driftkostnader

Försäkring: 5.000 kr. Vägkostnad: 3.000 kr. Därutöver har fastigheten del i Vaxtuna dikningsföretag, varifrån utdebitering sker vid behov.

Taxeringsvärde

Fastigheten Vaxtuna 1:4 är taxerad såsom obebyggd lantbruksfastighet med typkod 110 till 131.000 kr. Fastigheterna Vad 1:22 och Svensboda 1:4 är samtaxerade såsom bebyggd lantbruksfastighet med typkod 120 till totalt 8.212.000 kr. Detta taxeringsvärde blir dock inte relevant efter överlåtelsen då Vad 1:22 även innefattar en del med mark och byggnader som behålls av säljaren.

Inteckningar

Fastigheten Vaxtuna 1:4 är fri från inteckningar. Pantbrev upp till ett belopp om 295.000 kr finns uttagna i Vad 1:22 och svensboda 1:4. I och med att överlåtelsen sker genom fastighetsreglering kommer dessa inte att medfölja.

Servitut mm.

Svensboda 1:4: Belastande ledningsrätt finns inskriven avseende tele. Fastigheten har del i gemensamhetsanläggningen Norrtälje Vad GA:1 med ändamål vägar (3 andelar).
Vaxtuna 1:4: Belastande ledningsrätter finns inskrivna avseende tele och starkström. Även denna fastighet har andel i Norrtälje Vad GA:1 (2 andelar).
Vad 1:22: Belastande servitut finns inskrivna avseende kraftledningar. Belastande ledningsrätter finns inskrivna avseende tele och starkström. Även denna fastighet har andel i Norrtälje Vad GA:1 (81 andelar). Fastigheten har andel i samfälligheterna Norrtälje Vad s:5 med ändamål vägar (45 %), Vad s: 6 med ändamål grustag (56,25 %), Vad s:7 med ändamål båt-, byk- och kolbottenplats (56,25 %), Vad s:8 med ändamål källa med väg (56,25 %). Observera att inte hela Vad 1:22 ingår i överlåtelsen. Ovan uppräkning innefattar alla idag inskrivna servitut, samfällighets- och gemensamhetsanläggningsandelar berörande fastigheten i sin helhet.

Utöver ovan uppställning finns även andel i Vaxtuna dikningsföretag.

Överlåtelseförfarande

Markområdet överlåts genom fastighetsregleringsåtgärd innebärande att endast den som redan idag äger fastighet i någonstans närområdet kan förvärva marken. Förvärvaren står för lantmäterikostnaden för fastighetsbildningen.

Intresseanmälan

Kontakta mäklaren via e-post eller telefon för att göra intresseanmälan. Intresseanmälan ska vara fastighetsmäklaren tillhanda senast 2021-02-15. Den är inte bindande. De som anmäler intresse kommer därefter att erhålla information om den fortsatta försäljningsprocessen.

Karta

Fakta

41003
3 750 000 SEK
74,8000 ha

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Mäklare & jurist

Kontakt