Kärvsta 4:34 och del av Stöde-Böle 1:12

Stöde

Skog väster om Sundsvall

34,2 ha varav 32,2 ha produktiv skogsmark i Kärvsta, Stöde. Virkesförråd ca 6.263 m3sk. Jakträtt i Kärvsta JVO. Försäljningen avser Kärvsta 4:34 och del av Stöde-Böle 1:12. Fastighetsreglering bekostas av köparen. Prisidé 1.800.000 kr. Skriftligt anbud skall vara Carlsson Ring tillhanda senast 15 oktober.

Fakta

40102
1 800 000 SEK
34,2000 ha

Visningar

Spekulanter får på egen hand inspektera skog och mark. Hänsyn bör därför tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Typ

Fastigheten Sundsvall Kärvsta 4:34 och del av Stöde-Böle 1:12, Skogsfastighet.

Areal

Den del av fastigheten som försäljningen avser uppgår enligt skogsbruksplan upprättad 2017 till 34,2 hektar varav 32,2 hektar produktiv skogsmark, 0,5 hektar myrimpediment, 0,9 hektar bergsimpediment samt 0,6 hektar övrig mark.
Av detta uppgår Kärvsta 4:34 till 0,55 ha f d inägomark (trädbevuxen) nedanför E14, gränsande till gårdscentrum. På detta skifte finns en timrad lada. Till Stöde-Böle 1:12 hör förutom skog norr om E14 även en del av ö/holme i Stödesjön (0,37 ha). Observera att man ej får bebygga mark inom 100 meter från strandkanten.
OBS! Gårdscentrum med inägomark finns med i skogsbruksplanen men ingår ej i denna försäljning.

Skogsmark

Försäljningen avser 6 skiften med totalt 32,2 hektar produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet uppgår till 6.263 m3sk vilket ger ett medeltal om ca 194 m3sk per ha. Medelboniteten är god: 5,9 m3sk/ha. Tillväxten på hela fastigheten är beräknad till 148 m3sk per år. Trädslagsblandningen är tall 40%, gran 49% och löv 11%.
Föreslagen avverkningsnivå uppgår till 3.800 m3sk, dock är möjlig avverkningsnivå högre. Ransoneringskravet gäller ej på denna fastighet då den understiger 50 hektar. Vindfällen och torrgran finns, vilket också framgår av skogsbruksplanen.
Det finns inga höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten. Minst 5% av den produktiva skogsmarken är dock avsatt till målklasserna NO/NS enligt PEFC-standard.

Skogsbruksplanen är upprättad i april 2017 av Norrskog/Bränna Natur. Virkesförrådet är uppräknat med tillväxt om 148 m3sk x 3 år. Skogsbruksplanen finns som bilaga under dokument.

Jakt

Fastigheten ingår i Kärvsta JVO.

Lantmäteriförrättning

Försäljningen innefattar skog och mark enligt karta. Gårdscentrum nedanför E14 ingår ej i försäljningen. Fastighetsreglering skall ske av skogen på Stöde-Böle 1:12 till Kärvsta 4:34 som köparen köper. Lantmäteriförrättningen bekostas av köparen och handläggningstiden uppskattas till ca 6 månader. Om lantmäteriförrättning ej går att genomföra återgår köpet i sin helhet och erlagd handpenning som kommer deponeras till mäklaren återbetalas till köparen.

Taxeringsvärde

Fastigheterna Stöde-Böle 1:12 och Kärvsta 4:34 är samtaxerade såsom lantbruksenhet bebyggd (typkod 120) till totalt 1.879.000 kronor, varav skogsvärdet uppgår till 1.309.000 kronor och skogsimpediment till 4.000 kr. Observera att fastigheten kommer behöva taxeras på nytt när fastighetsreglering utförts.

Inteckningar

Fastigheten säljes inteckningsfri.

Servitut m.m.

Det kommer skrivas in servitut till säljarens förmån gällande vattenbrunn på norra sidan E14, denna förser gården med vatten och måste därför kunna nyttjas framgent av säljaren. I övrigt bestämmer lantmätaren vid fastighetsregleringen vilka servitut som kan behövas för nya ägaren.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom område som är klassat som glesbygdsområde. Privatpersoner som sedan minst ett år är folkbokförda i Sundsvalls kommun, Stöde församling, kan fritt förvärva fastigheten. Om köparen är juridisk person eller person som ej bor i Stöde skall köparen, hos Länsstyrelsen söka förvärvstillstånd inom 2 veckor från köpekontraktets tecknande. Kostnad för förvärvstillstånd betalas av köpare (3.700 kronor). I det fall köparen nekas förvärvstillstånd återbetalas erlagd handpenning.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan säljare och köpare. Dock senast inom 30 dagar efter att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.

Försäljningssätt

Försäljning sker genom skriftligt anbudsförfarande. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Anbud ska vara angivet i svenska kronor med fast pris. Säljaren förbehåller sig rätten att föra slutförhandling/budgivning med de spekulanter som givit anbud på fastigheten.
Skriftligt anbud ska vara Carlsson Ring tillhanda senast 15 oktober 2020. Anbudet skickas till karin@carlssonring.se eller Carlsson Ring, Österlo 150, 864 96 Stöde. Märk kuvertet med “Kärvsta, Stöde-Böle”. Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Karta

Vägbeskrivning

Fastigheten sträcker sig mestadels norrut från E14, ovanför gårdscentrum på adress Kärvsta 124, 864 96 Stöde. En del av försäljningen ligger som grannskifte till gårdscentrum, denna del hör till Kärvsta 4:34. Ett smalt skifte finns på ön, se kartor.

Fakta

40102
1 800 000 SEK
34,2000 ha

Mäklare

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Mäklare & skogsmästare

Kontakt