Fjällsjö-Bonäset 155 & 165

Backe

Sjönära gård i Jämtland

Sjönära gård om drygt 13 hektar belägen i Fjällsjö-Bonäset, mitt emellan Strömsund och Ramsele, gränsande mot Mårdsjön med egen brygga och båthus med bastu strax intill stranden. Jakt- och fiskerätt. Till Strömsund har man dryga 3 mil och till Ramsele 4 mil.

Fakta

40055
1 500 000 SEK
13,3800 ha
120 kvm
5 R.O.K

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Strömsund Fjällsjö-Bonäset 1:14 och 1:21, Jordbruk.

Bostadsbyggnad

Bostadshus från 1939, byggt i trä med liggande träpanel och tak belagt med plåt. Huset står på krypgrund och är byggt i två plan. Balkong och altan i söderläge. Invändigt har huset genomgått stora renoveringar (vissa saker ej färdigställda) med blanda annat nytt tak 2019, nya fönster 2019 (3-glas), tilläggsisolering inifrån samt golvvärmeslingor i golven på både nedre och övre plan 2019 (ej kopplat till värmekälla ännu). Boarean uppgår enligt fastighetsregistret till 120 kvm fördelat enligt följande:
Entréplan: Hall med klinkergolv, innanför detta finns kök med vedspis, två kaklade duschrum, kaklat wc-utrymme och två allrum/sovrum, ena med braskamin.
Övre plan: Två stycken större rum, ett mindre samt alkover och förberett rum för separettsystemoch tvättmöjlighet med kall- och varmvatten.

Fastigheten har eget vatten och avlopp. Uppvärmning sker med hjälp av vedeldning och el. Golvvärmesystemet är förberett för att kopplas in till värmekälla i form av bergvärmepump eller vedpanna etc.
Mobilt bredband.

Renoveringar som är gjorda är utförda på korrekt vis ur bl.a. brandsäkerhetsynpunkt med hänsyn tagen till den verksamhet som tanken var skulle bedrivas (övernattning av kunder/klienter).
Material som redan är inköpt för att färdigställa delar av renoveringarna ingår i fastighetsförsäljningen (såsom färg, golv/parkett, dörrar och separetter/förbränningstoaletter).

Övriga byggnader

Båthus vid sjön, innehållande bastu och sällskapsrum med vedeldad varmvattenberedare/vedkamin. Byggnaden är uppförd i trä med plåttak.
Gammal bagarstuga med bakugn.
Ladugårdsbyggnad med förvaringsutrymmen, uppfört i trä med plåttak.
Timrad lada med plåttak.
Timrad loge med plåttak.
Sommarstuga med två rum och enklare kök. Uppfört i trä med plåttak.
Förrådsbyggnad och jordkällare.

Mark

Fastigheternas areal uppgår till 132.100 kvm respektive 1.700 kvm, d v s totalt 13,38 hektar (uppmätt på karta). Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till 126.900 kvm respektive 1.647 kvm. Av denna areal uppgår ca 7 hektar till produktiv skogsmark, 1 hektar skogsimpediment samt 3 hektar inägomark och 2 hektar övrig mark (tomt och väg). Skogen består av blandskog i olika åldrar, mestadels barrskog men även en del löv.

Driftkostnad

Uppvärmning inkl hushållsel 12.493 kr, försäkring 5.897 kr, vatten och avlopp 758 kr, renhållning 416 kr, sotning 826 kr. Total summa per år 20.390 kr = ca 1.699 kr/mån. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på förra ägarens användning.

Taxeringsvärde

Fastigheten Strömsund Fjällsjö-Bonäset 1:14 är taxerad såsom lantbruksenhet, bebyggd (typkod 120). Det totala taxeringsvärdet uppgår till 420.000 kr varav bostadshus 95.000 kr, tomtmark 44.000 kr, ekonomibyggnad 14.000 kr, skog 239.000 kr, impedimentmark 1.000 kr och åkermark 27.000 kr
Fastigheten Strömsund Fjällsjö-Bonäset 1:21 är taxerad såsom småhusenhet, byggnadsvärde under 50.000 kr (typkod 213). Det totala taxeringsvärdet uppgår till 38.000 kr (avser endast tomtmark).

Inteckningar

Det finns två stycken datapantbrev som belastar fastigheterna om totalt 1.237.500 kr. Dessa övertas obelånade av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom område som enligt ändring i jordförvärvslagen (1979:230) utgör glesbygdsområde. Privatpersoner som bor inom glesbygd i Strömsunds kommun, kan fritt förvärva fastigheten. Om köparen är juridisk person eller person som ej bor i glesbygdsområde inom kommunen skall köparen, hos länsstyrelsen söka förvärvstillstånd inom 2 veckor från köpekontraktets tecknande. Kostnad för förvärvstillstånd betalas av köpare (4.600 kronor). I det fall köparen nekas förvärvstillstånd återbetalas erlagd handpenning.

Servitut m.m.

Det finns 8 st servitut inskrivna i fastighetsregistret på stora fastigheten 1:14 gällande upplagsplats, båtplats, starkström, byggnad, ledning, väg, gångväg och vattentäkt. 5 st av dessa är dock till förmån för 1:21 som också ingår i denna försäljning.

Lösöre

I försäljningen ingår även en del lösöre, bland annat två stycken båtar, en traktor och en del möbler om köparen har intresse av detta.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan köpare och säljare.

Översättning

Rural property between Strömsund and Ramsele
Property’s name: Strömsund Fjällsjö-Bonäset 1:14 and 1:21 object nr
40055
(translated from swedish by the owner)

Location: Farm of over 13 hectares on the edge of a lake named Mårdsjön , located in
Fjällsjö-Bonäset, midway between Strömsund and Ramsele, with its own pier and boat house
with sauna just next to the beach. Hunting and fishing rights included. Strömsund is 30 km
far and Ramsele 40 km.

Area: The area of the properties respectively amounts to 132,100 square meters and 1,700
square meters, for a total of 13.38 hectares (measured on a map). According to the property
register, the area respectively amounts to 126,900 square meters and 1,647 square meters.
About 7 hectares of this area consists of productive forest land, 1 hectare of forest
impediments land, 3 hectares of meadow land and 2 hectares of other land (plot and road).
The forest consists of mixed forests of different ages, mostly coniferous forests but also
some leafy woods.

Main residential building: Residential building is from 1939, built in wood with a roof covered
with sheet metal. The house stands on a system called “krypgrund” and is built on two floors.
Balcony and terrace facing south. Inside, the house has undergone major renovations (some
things not completed). Among the main works are a new roof (2019), new windows 3-
glass(2019), additional insulation from the inside and underfloor heating on both lower and
upper floors (2019) (not connected to heat source yet). According to the property register,
the living area is 120 sqm distributed as follows:
Entrance level: Hall with tiled floors, kitchen with recent wood stove, two tiled shower rooms
(one with washing machine), tiled wc room and two great rooms (could be living
rooms,dining rooms, bedrooms), one with fireplace.
Upper floor: Two larger rooms with alcoves, one smaller room and a new place prepared for
dry toilet with cold and hot water supply.
Renovations that have been made are carried out correctly from, among other things, fire
security point of view, taking into account the activity in which the idea was to be conducted
(guesthouse / overnight stay of customers).
Materials already purchased to complete parts of the renovations are included in the
property sale (such as paint, flooring / parquet, doors EI30, Separett toilet system, etc.).
Heating and water: The property has its own water (own well) and sewer. Heating is done by
wood burning and electricity. The underfloor heating system is prepared to be connected to a
heating system like a geothermal heat pump, wood boiler, etc.
Other buildings :

Boathouse by the lake, with inside a traditional sauna and a living room with a wood-burning
hot water heater and a wood burning stove. The building is erected in wood with a metal
roof.
Old bakery with baking oven for traditional Jämtland bread.
Big barn with storage areas, erected in wood with sheet metal roof.
Timed barn with sheet metal roof.
Timed lodge with sheet metal roof.
Holiday cottage with two rooms and simple kitchen. Built in wood with steel roof.
Storage building and cellar.

Operating costs (per year) : Heating including electricity SEK 12‘493, insurance SEK 5‘897, water and sewer SEK 758, waste tax SEK 416, chimney sweep SEK 826. Total amount per year SEK 20‘390 = about SEK 1‘699 / month. Please note that the figures are only an estimate based on the previous owner’s use.

Tax value: The property Strömsund Fjällsjö-Bonäset 1:14 is taxed as an agricultural plot, built
(type code 120). The total tax value amounts to SEK 420,000, of which residential buildings
are SEK 95,000, plot of land 44,000, economy building SEK 14,000, forest SEK 239,000,
impediment land SEK 1,000 and arable land SEK 27,000. The property Strömsund Fjällsjö-
Bonäset 1:21 is valued as a detached house, building value below SEK 50,000 (type code
213). The total tax value amounts to SEK 38,000 (refers only to land).

Mortgages: There are two data mortgage certificates (« data pantbrev») that encumber the
properties for a total of SEK 1,237,500. The 2 mortgage certificates are given free of charge
to the buyer and are free of any loan.

Servitude: There are 8 servitudes registered in the property register on the large property
1:14 regarding storage space, boat space, electricity, building, management, road, walkway
and water supply. However, 5 of these are in favor of 1:21 which is also included in this sale.
Broadband: Mobile broadband.

Movable properties: The sale also includes some movable properties, including a rowing
boat, a small sailing ship, a tractor and some furniture if the buyer is interested in this.

Access: Access takes place according to agreement between buyer and seller.

Starting price: SEK 1,500,000.

Visit: Please contact the broker to book a viewing.

Address: Fjällsjö-Bonäset 155 and 165, 880 50 Backe.

Directions: From Störmsund, take road 345 for 26 km, then turn left towards Lake Mårdsjön.
After about 8 km the farm is on the left. See also map and exposed sign.

Karta

Vägbeskrivning

Från Störmsund, kör väg 345 i 26 km, därefter sväng vänster mot Mårdsjön. Efter ca 8 km ligger gården på vänster sida. Se även karta och utsatt skylt.
Adress: Fjällsjö-Bonäset 155 och 165, 880 50 Backe.

Fakta

40055
1 500 000 SEK
13,3800 ha
120 kvm
5 R.O.K

Mäklare

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Mäklare & skogsmästare

Kontakt