Leckenbo

Möklinta

Skogsfastighet i Möklinta, Sala

Skogsfastighet utan byggnader belägen i Möklinta ca. 2,5 mil från Sala. Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken totalt ca. 224 ha produktiv skogsmark uppdelad på fem skiften. Totalt virkesförråd ca 34.300 m³sk. Markområdet överlåts genom fastighetsreglering. Förvärvaren står för lantmäterikostnaden. Alternativt kan finnas möjlighet att bilda en ny fastighet genom avstyckning. Avstånd: Avesta ca 3 mil, Västerås ca 6 mil, Uppsala ca 8 mil, Stockholm ca 14 mil.

Fakta

39127
13 500 000 SEK
243,0000 ha

Visningar

Marken kan beses när som helst på egen hand. Kontakta gärna fastighetsmäklaren innan besök på fastigheten.

Typ

Fastigheten Sala Del av Leckenbo 1:23, Skogsfastighet.

Läge

Skogsfastighet utan byggnader i fem skiften i belägen i Möklinta, ca 2,5 mil från Sala och ca 6 mil från Västerås.

Areal

Den mark som överlåts ingår idag i en större fastighet, Sala Leckenbo 1:23. Den sammanlagda arealen på området som säljs kommer efter fastighetsbildning att uppgå till totalt ca 243 hektar mark (land och vatten).

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad 2018 av Patrik Hellblom, Billerud Korsnäs. Planen är ajourhållen och framräknad till 2019. Enligt skogsbruksplanerna omfattar den produktiva skogsmarken totalt ca. 224 ha produktiv skogsmark uppdelad på fem skiften. Totalt virkesförråd ca 34.300 m³sk. Övrig mark och vatten enligt skogsbruksplaner myr/kärr ca 11 ha, inäga/åker ca 5 ha, vatten ca 3,5 ha. I övrigt se bifogade sammanställningar per skifte, skogsbruksplan och skogskarta under flik dokument ovan.

Jakt

Fastigheten ingår i Möklinta Södra VVO.

Taxeringsvärde

Eftersom fastigheten ännu inte är bildad finns inget taxeringsvärde åsatt.

Inteckningar

Inga pantbrev medföljer.

Servitut mm

Belastande servitut finns inskrivna avseende Va, infiltration/avloppsledning, vattenledning/vattentäkt, väg i samfälld vägmark, starkström (2 st), kraftledning (6 st), uppdämning, jordkabel mm (2 st), transformatorhus mm. Förmånsservitut finns i väg i samfälld vägmark. Fastigheten har del i följande gemensamhetsanläggningar och samfälligheter: Sala Leckenbo ga:1 ändamål vattentäkt med pump, Sala Nordanåker ga:1 ändamål vägar, Sala Leckenbo s:1 ändamål vägar, Sala Valsätra s:2 ändamål vägar. Fastigheten omfattas byggnadsplan Mårtsbo 1:1, del av.

Lantmätaren avgör i samband med fastighetsbildningsärendet vilka servitut, rättigheter och andelar i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter som ska följa med det överlåtna markområdet.

Överlåtelseförfarande/fastighetsbildning

Markområdet överlåts genom fastighetsreglering. Förvärvaren står för lantmäterikostnaden. Alternativt kan finnas möjlighet att bilda en ny fastighet genom avstyckning. Fastigheten är belägen i glesbygd, förvärvstillstånd kan behövas.

Intresseanmälan

Intresseanmälan ska vara fastighetsmäklaren tillhanda senast fredag 2019-10-11. Intresseanmälan är inte bindande. De som anmäler intresse kommer därefter att erhålla information om den fortsatta försäljningsprocessen.

Karta

Fakta

39127
13 500 000 SEK
243,0000 ha

Mäklare

Henrik Rundgren
Henrik Rundgren
Mäklare & skogsekonom

Kontakt