Vigge

Stöde

Skogsfastighet i den historiska bygden Vigge, ca 3,5 mil väster om Sundsvall. Jakträtt.

Skogsfastighet i den historiska bygden Vigge, ca 3,5 mil väster om Sundsvall, med jakträtt i Stöde södra JVO. Fastigheten gränsar mot Viggesjön. Total areal ca 41,3 hektar varav 34,2 hektar produktiv skogsmark. Virkesförråd 2.529 m3sk. Skriftligt anbud skall vara Carlsson Ring tillhanda senast 11 juni. Läs mer om bygden och området på www.viggesidan.com.

Fakta

39058
695 000 SEK
41,2904 ha

Visningar

Spekulanter får på egen hand inspektera skog och mark. Hänsyn bör därför tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Typ

Fastigheten Sundsvall Vigge 2:20, Skogsfastighet.

Skogsmark

Fastigheten består av ett skifte med ca 34,2 hektar produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet uppgår till 2.529 m3sk vilket ger ett medeltal om ca 74 m3sk per ha. Medelboniteten 4,5 m3sk/ha. Tillväxten på hela fastigheten är beräknad till 148 m3sk per år. Trädslagsblandningen är tall 10%, gran 63% och löv 27%.
Skogsbruksplanen är upprättad av Foran Forest i maj 2019. Den finns som bilaga under dokument.

Areal

Fastigheten uppgår enligt skogsbruksplan upprättad 2019 till 41,3 hektar varav 34,2 hektar produktiv skogsmark, 2,5 hektar myrimpediment, 1 hektar bergsimpediment, 0,5 hektar inägomark, 2,9 hektar övrig mark (bl.a. naturreservat) samt 0,2 hektar väg och kraftledning.. Fastigheten gränsar mot Viggesjön, observera att man ej får bygga inom 100 meter från strandkanten.

Jakt

Fastigheten ingår i Stöde Södra jaktvårdsområde. Småviltsjakt får bedrivas enskilt och älgjakt sker i jaktlag (inom JVO finns 7 st älgjaktlag). Läs mer och hitta kontaktuppgifter på www.ssvvo.com. Se även karta på området under dokument.

Naturreservat

På fastigheten finns upplåtelseavtal mellan ägaren och Länsstyrelsen om 2,4 hektar där Länsstyrelsen skapat Natura 2000-område- Naturreservatet Högänge. Högänge är en blomsterrik ängsmark där det finns flertal hotade och sällsynta växt- och svamparter. Området har en lång historia som slåtterhävdad gräsmark. Syftet med reservatet är att för framtiden bevara och skydda områdets höga biologiska och kulturhistoriska värden. Inom reservatet får man exempelvis inte spränga, borra, gräva, dika, uppföra fler byggnader, plantera skog, anlägga väg m.m. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Byggnader

På fastigheten finns en sommarladugård som ligger inom naturreservatet och som Länsstyrelsen nyligen bytt tak och ett par timmervarv på. Det finns på fastigheten även en garagebyggnad i trä och plåt samt ett plåtskjul och två stycken lador.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom lantbruksenhet obebyggd (typkod 110) till totalt 305.000 kronor, varav skogsmarksvärdet uppgår till 290.000 kronor, skogsmark med avverkningsrestriktioner (1 hektar nära naturreservatet) 4.000 kronor, och impedimentmarksvärde uppgår till 11.000 kronor.

Inteckning

Det finns en inteckning uttagen på totalt 250.000 kronor i fastigheten. Denna övertas obelånad av köparen.

Servitut m.m.

Det finns 6 stycken servitut inskrivna i fastighetsregistret som belastar fastigheten, beträffande vattentäkt, gångväg, brygga, elledning, kraftledning, starkström samt ett avtalsservitut som inte är inskrivet, även det avseende vattentäkt.
Fastigheten ingår i gemensamhetsanläggning Sundsvall Myssjön GA:1.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom område som är klassat som glesbygdsområde. Privatpersoner som sedan minst ett år är folkbokförda i Sundsvalls kommun, Stöde församling, kan fritt förvärva fastigheten. Om köparen är juridisk person eller person som ej bor i Stöde skall köparen, hos Länsstyrelsen söka förvärvstillstånd inom 2 veckor från köpekontraktets tecknande. Kostnad för förvärvstillstånd betalas av köpare (3.700 kronor). I det fall köparen nekas förvärvstillstånd återbetalas erlagd handpenning.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan säljare och köpare.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom skriftligt anbudsförfarande. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Anbud ska vara angivet i svenska kronor med fast pris. Säljaren förbehåller sig rätten att föra slutförhandling/budgivning med de spekulanter som givit anbud på fastigheten.
Skriftligt anbud ska vara Carlsson Ring tillhanda senast 11 juni. Anbudet skickas till karin@carlssonring.se eller Carlsson Ring, Österlo 150, 864 96 Stöde. Märk kuvertet med “Vigge”. Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Objektnummer

39058.

Karta

Vägbeskrivning

Fastigheten sträcker sig från Viggesjön, och korsar väg 305, norr om korsningen mot Matfors/Grössjön. Se även karta och utsatt skylt.

Fakta

39058
695 000 SEK
41,2904 ha

Mäklare

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Mäklare & skogsmästare

Kontakt