Edsta 1:4

Grillby

Ca 22 ha jordbruksmark

Fastigheten ligger i helt öppet odlinglandskap med närhet till både Skolsta, Grillby samt Enköping. Objektnr 38001.

Fakta

OBJ-038001
2 500 000 SEK
22,1497 ha

Typ

Fastigheten Enköping Edsta 1:4, Jordbruk.

Areal

Enligt fastighetsregistret uppgår fastighetens totalareal till 22,1497 hektar varav ca 22 hektar utgöres av åkerjord med lerjord med fungerande täckdikningssystem. Mycket god arrondering med allt i ett enda skifte utan avdelande diken eller vägar (skiftet igenlagt av tidigare 6 skiften). Resterande areal är belägen i fastighetens östra hörn och där finns ett par lövträd samt vändplan vid tillfartsvägens ände. Enskild väg med servitutsrätt från norr gemensam med tillfart tillsammans med Banverkets underhållsväg som är försedd med bom. Alltså ingen genomfartstrafik.

Läge

Fastigheten ligger i helt öppet odlinglandskap omgiven av annan åkermark samt med en fastighetsgräns mot järnvägen mellan Stockholm-Enköping och en gräns mot en liten å (Fiskviks kanal). Geografisk ligger skiftet ca 65 km nordväst om Stockholm och ca 15 km öster om Enköping. Närmaste samhälle med service är Skolsta med bl.a. skola upp till klass 6, restaurang och bensinstation med servicebutik.

Arrende

Fastighetens åkermark är för närvarande utarrenderad enligt femårskontrakt till och med grödsäsongen 2019 (alltså två grödår kvar). Arrendeintäkt 26.400 kr exkl. moms/år. Marken skall vid frånträde lämnas höstplöjd.

Stödrätter

Stödrätter för erhållande av gårdsstöd finns för 22 hektar och dessa skall av arrendatorn kostnadsfritt överföras till jordägaren vid arrendets upphörande.

Jakt

Jakträtten på skiftet är inte upplåten och övergår till köparen vid tillträdet. Förekomst av bl.a. hare, rådjur och gäss.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom obebyggd lantbruksenhet med typkod 110 till 1.377.000 kr.

Inteckningar

Inga pantbrev finns uttagna.

Servitut mm

Förmånsservitut finns inskrivet avseende väg. Belastningsservitut finns inskrivna avseende tele respektive väg. Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningen Litslena-Hällby GA:4 (ändamål utfartsväg, förvaltas av Hammarängsvägens samfällighetsförening) samt i samfälligheterna Enköping Bastlagnö S:1 och S:2, Enköping Hammar S:2, Enköping Hornö S:3, Enköping Röllingen S:1-5, Enköping Sneden S:1, Enköping Torsviudd S:1. Angivet ändamål för samtliga samfälligheter är gemensam mark. Fastigheten har andel i Fiskvikskanalens dikningsföretag av år 1940.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd behövs inte för fysisk person.

Visning

Fastigheten kan beses när som helst.

Intresseanmälan

Intresseanmälan ska vara fastighetsmäklaren tillhanda senast 2018-02-15. De som anmäler intresse kommer därefter att erhålla information om den fortsatta försäljningsprocessen.

Objektnr

38001.

Karta

Vägbeskrivning

Tag motorvägsavfarten vid Grillby ca 1 mil öster om Enköping och åk mot Uppsala. Efter ca 1 km tag höger vid skylt Hällby. Fortsätt över Fiskviks kanal och tag höger i trevägskorsning där skogen börjar. Åk därifrån ca 3 km (under motorvägen) och tag åter höger direkt efter ett obebott rött hus på höger sida. Fastigheten ligger vid vägs ände efter bron över kanalen före järnvägen med åkerskiftet på höger sida.

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Fakta

OBJ-038001
2 500 000 SEK
22,1497 ha

Mäklare

Erik Myrsten
Mäklare & jurist
Erik Myrsten

Kontakt