Fastighet med viltvatten ca 20 km N om Sala

Mindre skogsfastighet på ca 2,5 hektar ca 20 km norr om Sala. Anlagt viltvatten på fastigheten. Friggebod i enklare skick. Jakträtt i Kilsbyarnas VVO som omfattar ca 1.700 hektar.

Fakta

OBJ-036145
180 000 SEK
2,5000 ha

Typ

Fastigheten Sala Sunnankil 1:15, Skog- och lantbruksfastighet.

Servitut, planbestämmelser m m

Gemensamhetsanläggning: Sala Sunnankil GA:1. Skattetal: Mantal. 5/1000. Officialservitut Väg

Inskrivna servitut/Övr gravationer: Nyttjanderätt Hela Fastigheten

Areal

Fastighetens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till totalt ca 2,5 ha (areal enligt fastighetsregistret är 2,4740 ha) varav ungefär halva arealen utgörs av viltvatten. Enligt säljaren fanns tillstånd om detta då den grävdes under början av 1990-talet. Fastighetens gränser är delvis utmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare utmarkering av dessa.

Skog

Fastigheten består av ett skifte med ca 1,3 ha blandad skogsmark. Plantering av gran, tall samt björk har utförts av säljaren år 1992, vilket innebär att skogen är 25 år. Den största delen av skogen är i gallringsålder.

Läge

Liten skogsfastighet belägen ca 20 km N om Sala. Rejäl och fin skogsbilväg går fram till skiftet, vilket gör fastigheten lättillgänglig ur alla synpunkter.

Jakt

Sala Sunnankil 1:15 ingår i Kilsbyarnas viltvårdsområde/Älgskötselområde som omfattar ca 1.700 ha (Uppgifter från Länsstyrelsen i Västmanland, det är upp till varje spekulant att på egen hand kontrollera dessa uppgifter).

Jakten är ej upplåten och därmed fri att disponera för köparen från och med tillträdesdagen.

Byggnad

Friggebod om ca 10 kvm (terrass inräknat) i trästomme, plåttak samt plintgrund. Invändigt trägolv.

Fornminnen och kulturlämningar

Det finns ingen registrerad fornlämning på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs från Länsstyrelsen vid förvärv av denna fastighet pga att området är klassificerat som glesbygd. Kostnad för förvärvstillstånd betalas av köpare (3.700 kronor för privatpersoner).

Taxeringsvärde

Fastigheten Sala Sunnankil 1:15 är taxerad med taxeringskod 199, dvs lantbruksenhet under 1.000 kr.

Inteckningar

Pantbrev finns registrerade till totalt 50.000 kr. Det finns 1 skriftligt pantbrev totalt. Detta övertas obelånat av köparen på tillträdesdagen.

Servitut och nyttjanderätter

Fastigheten berörs enligt fastighetsregistret av följande servitut och rättigheter:

Förmån Officialservitut Väg, aktnr. 1981-933.1
Detta servitut innebär att ägaren av Sunnankil 1:15 har rätt att anlägga och bibehålla väg för skogstransporter inom ett område x till 5 meters bredd.

Nyttjanderätt Hela fastigheten, aktnr. 91/2283
(saknar betydelse idag då detta gällde nuvarande ägare gentemot den föregående ägaren, innan den nuvarande ägaren fick köpa fastigheten).

Fastigheten ingår i en gemensamhetsanläggning:
Gemensamhetsanläggning Sala Sunnankil GA:1 (avseende väg). Förvaltas av Sunnankils vägsamfällighet. Årlig utdebitering kan ske.

Tillträde

Tillträde sker efter överenskommelse.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom skriftligt anbudsförfarande. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Anbud ska vara angivet i svenska kronor med fast pris. Säljaren förbehåller sig rätten att föra slutförhandling/budgivning med de spekulanter som givit anbud på fastigheten.

Skriftligt anbud ska vara Carlsson Ring tillhanda senast 22 september 2017. Anbudet skickas till Carlsson Ring, Blomdal 34, 738 92 Norberg. Märk kuvertet med "Sunnankil". Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Budgivning

De budgivare som är med i en eventuellt efterföljande budgivning måste vara medveten om att en budlista med namn, telefonnummer och bud kommer att lämnas över till alla budgivare efter avslutad auktion.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av fastigheten och kontroll av
finansieringsmöjligheter m.m. bör vara klart innan bud lämnas.

Besiktning

Den slutliga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och arealer före köpet.

Objektnr

36145.

Karta

Budgivning

180 000 SEK

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Fakta

OBJ-036145
180 000 SEK
2,5000 ha

Mäklare

Elin Hjalmarsson
Mäklare & skogsmästare
Elin Hjalmarsson

Kontakt