Fors 14:2, Leksand

Objektnr 44079
Utgångspris
500 000 kr
Mark
23,33 ha
Typ
Gård

Skogsfastighet i Leksand

En obebyggd skogsfastighet om ca 23 ha belägen ca 6 km SV om Djura, mellan Rältabodarna och Björkbodarna. Fastigheten är väl arronderad och belägen längs väg. Fastigheten domineras av tall och består till största delen av ungskog med röjningsbehov. Den produktiva skogsmarken uppgår till 22,5 hektar med god bonitet och virkesförrådet uppskattas till ca 720 m³sk. Fastigheten är belägen inom Djura VVO om 6.291 ha och fiskerätt inom Leksand-Insjöns FVOF.

BilderFaktaKarta

Elin Hjalmarsson

Fastighetsmäklare
Visa alla 34 bilder

Fakta

Fakta

 • ObjekttypGård
 • Utgångspris500 000 kr (Utgångspris)
 • Mark23,33 ha
 • FastighetsbeteckningFors 14:2
 • KommunLeksand

Mark

 • SkogsmarkFörsäljningen avser ett skogsskifte om totalt ca 23,3 ha varav ca 22,5 ha produktiv skogsmark. Fastigheten ligger strategiskt tillfredställande längs väg. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 720 m3sk vilket ger ett medeltal om ca 32 m3sk per ha. Medelboniteten är 5,1 m3sk/ha. Tillväxten närmaste 10 åren på hela fastigheten är beräknad till 81 m3sk per år. Fastigheten består till mesta del av ungskog med röjningsbehov, ca 0,6 ha bedöms behövas röjas omgående medan 18,2 ha bedöms röjas inom 2-5 år.

  Talldominerat skogsskifte där ungefär 18,2 ha skog är i huggningsklassen R2 med ett virkesförråd om 182 m3sk. Ca 3,6 ha utgörs av huggningsklassen G1 med en virkesförråd om 468 m3sk. Ca 0,7 ha är S3-skog med med ett virkesförråd om 70 m3sk. Ca 0,6 ha utgörs av myrmark (impediment). Markförhållandena är generellt goda med mestadels frisk skogsmark.

  Väg finns längs med hela skogsskiftet.

  Det finns inga nyckelbiotoper och områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen på fastigheten. Ca 1,2 ha (6,1 %) av arealen är avsatt som målklasserna NO (avd. 2 och 8). Fastigheten berörs ej av Natura2000 eller vattenskyddsområde som kan innebära restriktioner för skogsbruket.

  Skogsbruksplanen är upprättad av DSK Skog 2024-05-30. Skogsbruksplanen finns som bilaga under dokument.
 • FastighetsgränserFastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.
 • NaturvärdenFastigheten berörs ej av några registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden. (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor).

  Naturvårdsförslagen i skogsbruksplanen koncentreras till två avdelningar (2 och 3), med olikåldrig kantzon mot myr. Totalt föreslås 3,1% (ca 0,7 ha) av den produktiva skogsmarken till Naturvård Orörd (NO).
 • Forn och kulturlämningDet finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten. (Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hittainformation/fornsok).

Ekonomi

 • Pantbrev

 • PantbrevDet finns 4 pantbrev om totalt 650 000 kr

Övrigt

 • Inskrivningar

 • Gemensamhetsanläggningar
 • Övrig information

 • JaktFastigheten ligger inom Djura Viltvårdsområde (VVO) om 6.291 ha. Läs mer på deras hemsida, www.djuravvof.se.
 • FiskeFastigheten ligger inom Leksand-Insjöns Fiskevårdsområdesförening (FVOF). Fiskevårdsområdet omfattar alla sjöar och vattendrag i Leksand väster om Österdalälven samt hela Åhls socken och Skvin-Histjärns avrinningsområde till Insjön, dock inte Siljansnäs socken. Omfattar 150 sjöar samt 200 mindre tjärnar med en sammanlagd areal om 6.000 ha. Sträckan av Österdalälven sträcker sig från Skäggnäset vid Nedre Österfors upp till Siljan.

  För fiskerättsägare erbjuds dygns- vecko- och årskort till rabatterat pris. Det medföljer även rätt till kräftfiske i vatten där fiskerätt innehas. Mer information på hemsida www.lifvo.se. Fiskekort genom IFiske.se.
 • Servitut m.m.Gemensamhetsanläggning: Gagnef Västerfors GA:2 ändamål: Vägar, Gemensamhetsanläggning: Leksand Djura GA:4 ändamål: Vägar, Gemensamhetsanläggning: Leksand Hedby GA:5 ändamål: Vägar.
  Samfällighet: Leksand Djura FS:2 (fiske i bland annat Gysjön, Digertjärn, Gäddtjärnen, Öradtjärnen), Samfällighet: Leksand Djura FS:98 (fiske i bland annat Drolten, Österdalälven och Djurån), Samfällighet: Leksand Djura S:1 (väg i Bjönnbergets färbod), Samfällighet: Leksand Djura S:100 (andel i skogsskiften vid rundberget, forsbodarna, näsbodarna, galtryggen, drolten, grådaberget och fallberget), Samfällighet: Leksand Djura S:97 (bysamfällt skogsskifte vid Djuraberget, skogsskifte vid Hisstjärn och två vägar vid Leran), Samfällighet: Leksand Fors FS:2 (fiske i Flogen), Samfällighet: Leksand Fors FS:5 (fiske i Flosjön), Samfällighet: Leksand Fors S:1 (vägar), Samfällighet: Leksand Fors S:4 (vägar).
 • Inteckningar och inskrivningarDet finns fyra skriftliga pantbrev om 650.000 kr som överlämnas fysiskt till en köpare på tillträdesdagen.
 • Taxeringsvärde 2023Fastigheten är taxerad såsom lantbruksenhet, obebyggd (typkod 110). Det totala taxeringsvärdet uppgår till 342.000 kr varav skog 340.000 kr och impediment 2.000 kr.
 • VisningSkog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
 • FörsäljningssättFörsäljning av fastigheten sker genom skriftligt anbudsförfarande. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Anbud ska vara angivet i svenska kronor med fast pris. Säljaren förbehåller sig rätten att föra slutförhandling/budgivning med de spekulanter som givit anbud på fastigheten.
  Skriftligt anbud ska vara Carlsson Ring tillhanda senast 5 augusti 2024. Anbudet skickas till elin.hjalmarsson@carlssonring.se eller Carlsson Ring Fastighetsmäklare, Blomdal 34, 738 92 Norberg.

  OBS! Ange "Leksand Fors 14:2" som referens.
 • TillträdeTillträde sker enligt överenskommelse. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.
 • Betalningsvillkor10% av köpeskillingen erläggs kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.
 • Besiktnings och undersökningspliktKöparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen ska före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

  Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Den kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Karta

Intresseanmälan

Fors 14:2, Leksand

Kunde inte skicka. Var vänlig kontrollera att alla obligatoriska fällt är ifyllda.
Skickar, var god vänta...
Intresseanmälan har skickats!
Ett fel uppstod, försök igen eller kontakta oss via e-post eller telefon.

Kontakta mäklaren

Hör av dig! Vi återkommer så snart vi kan.

Kunde inte skicka. Var vänlig kontrollera att alla obligatoriska fällt är ifyllda.
Skickar, var god vänta...
Formuläret har skickats!
Ett fel uppstod, försök igen eller kontakta oss via e-post eller telefon.