Djura 34:11, Leksand

Objektnr 44078
Utgångspris
850 000 kr
Mark
29,68 ha
Typ
Gård

Skogsfastighet i Leksand

Möjlighet att investera i en obebyggd skogsfastighet om ca 30 ha, belägen ca 24 km SV om Leksand. Fastigheten består utav ett skogsmarksskifte ca 9 km NV om Dala-Floda. Produktiv skogsmark om ca 20 ha med direkt anslutning till befintliga vägnät. Virkesförråd om ca 1 938 m³sk. Jakträtt i Djura VVO om 6.291 ha och fiskerätt inom Leksand-Insjöns FVOF.

BilderFaktaKarta

Elin Hjalmarsson

Fastighetsmäklare
Visa alla 31 bilder

Fakta

Fakta

 • ObjekttypGård
 • Utgångspris850 000 kr (Utgångspris)
 • Mark29,68 ha
 • FastighetsbeteckningDjura 34:11
 • KommunLeksand

Mark

 • SkogsmarkFörsäljningen avser ett talldominerat skogsskifte om totalt ca 29,7 ha varav ca 19,8 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 1.938 m3sk vilket ger ett medeltal om ca 98 m3sk per ha. Medelboniteten är 4,7 m3sk/ha. Tillväxten närmaste 10 åren på hela fastigheten är beräknad till 53 m3sk per år. Skogens åldersfördelning har en förskjutning mot yngre skog.

  Ungefär 12 ha skog är i huggningsklassen R2 och volymen uppgår här till ca 262 m3sk. Andelen skog under 20 år uppgår till 12,1 ha. Ca 0,4 ha är mellan 80-89 år (S1) och har en volym om ca 84 m3sk. Omkring 7,3 ha består av skog över 120 år med en volym om 1.592 m3sk (ca 6 ha är S2-skog och ca 1,3 ha är S3-skog).

  Ca 9,6 ha utgörs av myrmark (impediment). Markförhållandena är varierande med både fuktig och frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året.

  Väg finns in i skiftet och den är generellt i gott skick. Bestånden på fastigheten är välslutna och i ganska stort behov av röjning, varför röjning måste prioriteras under planperioden.

  Det finns inga nyckelbiotoper och områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen på fastigheten. Ca 1,2 ha (6,1 %) av arealen är avsatt som målklasserna NO (avd. 2 och 8). Fastigheten berörs ej av Natura2000 eller vattenskyddsområde som kan innebära restriktioner för skogsbruket.

  Skogsbruksplanen är upprättad av DSK Skog 2024-05-30. Skogsbruksplanen finns som bilaga under dokument.
 • FastighetsgränserFastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.
 • NaturvärdenFastigheten berörs ej av några registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden. (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor).

  Naturvårdsförslagen i skogsbruksplanen koncentreras till två avdelningar (2 och 8), med sumpskog mot bäck och lågproduktiv tallsumpskog i anslutning till myrimpediment. Totalt föreslås 6,8% av den produktiva skogsmarken till Naturvård Orörd (NO).
 • Forn- och kulturlämningDet finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten. (Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hittainformation/fornsok).

Ekonomi

 • Pantbrev

 • PantbrevDet finns 1 pantbrev om totalt 570 000 kr

Övrigt

 • Inskrivningar

 • Gemensamhetsanläggningar
 • Övrig information

 • JaktFastigheten ligger inom Djura Viltvårdsområde (VVO) om 6.291 ha. Läs mer på deras hemsida, www.djuravvof.se.
 • FiskeFastigheten ligger inom Leksand-Insjöns Fiskevårdsområdesförening (FVOF). Fiskevårdsområdet omfattar alla sjöar och vattendrag i Leksand väster om Österdalälven samt hela Åhls socken och Skvin-Histjärns avrinningsområde till Insjön, dock inte Siljansnäs socken. Omfattar 150 sjöar samt 200 mindre tjärnar med en sammanlagd areal om 6.000 ha. Sträckan av Österdalälven sträcker sig från Skäggnäset vid Nedre Österfors upp till Siljan.

  För fiskerättsägare erbjuds dygns- vecko- och årskort till rabatterat pris. Det medföljer även rätt till kräftfiske i vatten där fiskerätt innehas. Mer information på hemsida www.lifvo.se. Fiskekort genom IFiske.se.
 • Servitut m.m.Gemensamhetsanläggning: Gagnef Holsåker GA:1 ändamål: Vägar, Samfällighet: Leksand Djura FS:2 (fiske i Flogen), Samfällighet: Leksand Djura S:1 (vägar), Samfällighet: Leksand Djura S:18 (andel i Bjönnbergets Fäbod).

  Vägavgifterna varierar beroende på åtgärder under året.
 • Inteckningar och inskrivningarDet finns ett datapantbrev om 570.000 kr som övergår obelånat till köparen på tillträdesdagen
 • Taxeringsvärde 2023Fastigheten är taxerad såsom lantbruksenhet, obebyggd (typkod 110). Det totala taxeringsvärdet uppgår till 757.000 kr varav skog 735.000 kr och impediment 22.000 kr.
 • VisningSkog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
 • FörsäljningssättFörsäljning av fastigheten sker genom skriftligt anbudsförfarande. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Anbud ska vara angivet i svenska kronor med fast pris. Säljaren förbehåller sig rätten att föra slutförhandling/budgivning med de spekulanter som givit anbud på fastigheten.
  Skriftligt anbud ska vara Carlsson Ring tillhanda senast 5 augusti 2024. Anbudet skickas till elin.hjalmarsson@carlssonring.se eller Carlsson Ring Fastighetsmäklare, Blomdal 34, 738 92 Norberg.

  OBS! Ange "Leksand Djura 34:11" som referens.
 • TillträdeTillträde sker enligt överenskommelse. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.
 • Betalningsvillkor10% av köpeskillingen erläggs kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.
 • Besiktnings och undersökningspliktKöparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen ska före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

  Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Den kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Karta

Intresseanmälan

Djura 34:11, Leksand

Kunde inte skicka. Var vänlig kontrollera att alla obligatoriska fällt är ifyllda.
Skickar, var god vänta...
Intresseanmälan har skickats!
Ett fel uppstod, försök igen eller kontakta oss via e-post eller telefon.

Kontakta mäklaren

Hör av dig! Vi återkommer så snart vi kan.

Kunde inte skicka. Var vänlig kontrollera att alla obligatoriska fällt är ifyllda.
Skickar, var god vänta...
Formuläret har skickats!
Ett fel uppstod, försök igen eller kontakta oss via e-post eller telefon.